Home

Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan

Focus Detaljplan Total (Se) - Focus Software AS

För detta har Boverket tagit fram allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Det allmänna rådet anger ett sätt att redovisa regleringarna i detaljplan som i stort följer den praxis för planbestämmelser och beteckningar som utvecklats över tid. Det allmänna rådet anger endast ett sätt för redovisning som kommunen kan välja att använda för att uppnå lagens krav Enligt Boverkets allmänna råd och föreskrift: Boverkets föreskrifter om detaljplan: Användningen torg ska tillämpas för områden för alla typer av torg med tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement som behövs för torgets funktion Boverkets föreskrifter om detaljplan är bindande och ställer krav på detaljplanens reglering. Boverkets allmänna råd om redovisning anger hur detaljplanens reglering kan redovisas. Kommunen kan följa föreskriftens regler om planbestämmelser genom att använda Planbestämmelsekatalogen som finns på Boverkets webbplats. Boverkets bemyndigand

Att reglera med detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Boverket beslutar fljande allmänna råd om planbestämmelser fr detaljplan. Inledning . Allmänt råd . Detta är allmänna råd till 4 kap. 1 §, 5-15 §§, 16 § 1-4, 17 §, 18 § frsta stycket 1-4, 21, 26, 30, 32 och 33 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av freskrifterna i ovan nämnda frfattning och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla fr att uppfylla freskrifterna
 2. Information enligt 2 kap. 3 § första stycket Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) ska framgå i planbeskrivningen. Ändring av detaljplan 15 § Vid beslut om ändring av detaljplan gäller inte 2 kap. 1-14 §§. Vid beslut om ändring av detaljplan ska kommunen komplettera planbeskrivningen med en beskrivning av ändringen
 3. 1.1 Att reglera med planbestämmelser - 4 kap. 1, 30 samt 32 §§ PBL Allmänt råd Mark- och vattenanvändningen inom ett område kan regleras med planbestämmelser i en detaljplan. Planbestämmelser bör formuleras så tydligt att det klart framgår vad som inryms och vilken verkan bestämmelsen kommer att få. Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av planen. Endast det som är nödvändigt för att uppnå syfte
Äldre regler om planering - Boverket

Planbestämmelsekatalogen - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB Remiss från Boverket Remisstid den 4 november 2013 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. 2
 2. Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan
 3. Boverket beslutar följande allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. 1. Inledning Allmänt råd Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) och till Boverkets föreskrifter (2020: 5) om detaljplan. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur detaljplaner kan redovisas
 4. Planbestämmelser i detaljplan. Boverkets nya allmänna råd ger framför allt rekommendationer om hur planbestämmelserna i detaljplanen bör se ut och betecknas. Det är till exempel: färger; linjer; bokstavsbeteckningar; förkortningar. I råden anges också vad som avses med olika användningar och hur de kan kombineras med andra bestämmelser
 5. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Remiss från Boverket Remisstid 5 juli 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. Ärende

Boverkets föreskrifter om detaljplan; 1 Utkom från trycket den 17 september 2020 beslutade den 9 september 2020. Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler har genomförandetiden digitalt kopplas till de planbestämmelser ändringen avser Nu har Boverket tagit fram ett förslag till nya allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. I plan och bygglagens fjärde kapitel regleras vad kommunerna får bestämma i en detaljplan. Hur detta ska göras och redovisas anges inte direkt i lagen

Föreskrift om detaljplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

 1. det sätt som det allmänna rådet anger ska man kunna visa att den bindande regeln ändå uppfylls. Exempel på allmänna råd är Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. EKS och BBR. Boverkets konstruktionsregler (EKS) och Boverkets byggregler (BBR) innehåller . både föreskrifter och allmänna råd. EKS - Boverkets konstruktionsregler
 2. De allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan berör alla som arbetar med planering på detaljplanenivå, hantering av bygglov inom detaljplan samt de som ska bygga. Berörda grupper är: • Kommuner 290 st. • Länsstyrelser, 21 st. • Konsultföretag inom planering och arkitektur • Programleverantörer • Byggfinno
 3. Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekata-log samt allmän vägledning till PBL vid framtagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande vägledning om planbeskrivningen
 4. Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och byggförordningen (2011:338). 1 kap. Inledning, innehåll och definitioner mm. 1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd om utformning av beslutet om detaljplan (plankarta, legenden med planbestämmelser och planinformation) med planbeskrivning
 5. Med de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan till Plan- och bygglagen 2010:900 tar Boverket fram allmänna råd som är aktuella, uppdaterade och tydliga. Genom att införa de allmänna råden i Boverkets författningssamling och hänvisa till den i vägledningstexterna blir det tydligt vad som ä

Remiss av Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB Boverket önskar synpunkter på förslag till allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. Tänkt ikraftträdande för de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan är efter årsskiftet 2013/2014. De allmänna råden om planbestämmelser är gjorda för att fungera tillsammans med vägledning om planbestämmelser på PBL kunskapsbanken. Den vägledning som nu finns om planbestämmelser p förslaget finns råd om hur beteckningar, färgsättning och gränslinjer kan ut-formas. Dessa allmänna råd gäller från och med den 1 juli 2020, då Boverkets allmänna råd (2014:5), om planbestämmelser för detaljplan, ska upphöra att gälla. Linda Almljung Törngren . Planarkitekt . Bilago Boverket tog år 2015 fram allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. Ett av råden rekommenderar att lagstöd ska redovisas i anslutning till planbestämmelserna på plankartan, detta för att hantera problemet med detaljplanebestämmelser som saknar lagstöd i 4 kap. plan- och bygglagen

I samband med föreskrifterna skickar också Boverket ut deras allmänna råd för om redovisning av reglering i detaljplan på remiss. Det allmänna rådet är en vägledning om hur presentationen av detaljplanen ska se ut, enligt Boverket, för att uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet i detaljplaner (4 kap 32 §) Boverket har nu tagit beslut om föreskrifter för detaljplan och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Föreskriften innehåller bland annat regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt. Reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Nyligen hölls ett webbinarium om detaljplaneföreskrifterna som går att se. Det allmänna rådet för planbestämmelser är rekommendationer om hur planbestämmelser i detaljplan kan formuleras och användas. Man kan säga att allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en lagregel eller föreskrift och anger hur man kan eller bör göra för att uppfylla regeln eller föreskriften allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning och reglering av detaljplan, 2019/2187 Dnr SBN 2020/0033 . Handlingar . Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2020 . Bakgrund . Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska bli bäst Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning ersätter Boverkets tidigare allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. I plan- och bygglagens 2010:900 (PBL) fjärde kapitel anges vad som ska och vad som får regleras i detaljplan. Lagen anger dock inte på vilket sätt detta ska göras

Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB Remiss från Boverket Remisstid den 4 november 2013 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som svar på remissen Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DPB hänvisas till vad som sägs i stadens promemoria. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskriv-ning ersätter Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Föreskrifterna reglerar innehåll och utformning av detaljplan och planbeskrivning enligt i 4 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900), PBL

Boverket beslutar följande allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. 1. Inledning Allmänt råd Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) och till Boverkets föreskrifter (2020: 5) om detaljplan. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om h För detta har Boverket tagit fram allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Det allmänna rådet anger ett sätt att redovisa regleringarna i detaljplan som i stort följer den praxis för planbestämmelser och beteckningar som utvecklats över tid

Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar ingår i användningen. Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan: Användningen tekniska anläggningar kan betecknas E och kan vid färgläggning ges blågrå färg. Beteckning: E# . Färg: Blågrå. Gällandeperiod: 2020-10-01 - pågå Boverket beslutar fljande allmänna råd om planbestämmelser fr detaljplan. Inledning . Allmänt råd . Detta är allmänna råd till 4 kap. 1 §, 5-15 §§, 16 § 1-4, 17 §, 18 § frsta stycket 1-4, 21, 26, 30, 32 och 33 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om. Boverkets föreskrifter om detaljplan är bindande och ställer krav på detaljplanens reglering. Boverkets allmänna råd om redovisning anger hur detaljplanens reglering kan redovisas. Kommunen kan följa föreskriftens regler om planbestämmelser genom att använda Planbestämmelsekatalogen som finns på Boverkets webbplats. Boverkets bemyndigande I plan- och byggförordningen, PBF, anges. Tidigare allmänna råd. Från den 1 oktober 2020 är Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan upphävt. Detta för att olika rekommendationer från Boverket inte ska gälla samtidigt under övergångsperioden. Det upphävda allmänna rådet har nu samma rättsliga status som äldre vägledning och planhandböcker

Boverkets författningssamling Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2020:8 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning; 1 Utkom från trycket den 3 december 2020 beslutade den 1 december 2020. Boverkets föreskriver följande med stöd av 10 kap. 29 § plan- och byggförordningen (2011:338). 1 kap. Inledning, innehåll och. Boken om detaljplan och områdesbestämmelser Planverket 1987 och Boverket 1993 till 2002 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 2002: ,QQHKnOO NNN Detaljplanering NNN Detaljplaneinstrumentet NNN Vad är en detaljplan NNN Detaljplanekravet NNN Äldre planer NNN Äldre planer och deras giltighet NNN Detaljplanepr Boverkets allmänna råd (2013:xx) om planbestämmelser för detaljplan; Utkom från trycket den 0 månad 0 beslutade den 0 månad 0. Boverket beslutar följande allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. Inledning Allmänt råd Detta är allmänna råd till 4 kap. 1, 2, 5-18, 21, 26, 30, 32 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL Boverket beslutar följande allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. 1. Inledning Allmänt råd Detta är allmänna råd till 4 kap. 30 § och 32 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) och till Boverkets föreskrifter (2020: 5) om detaljplan. De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur detaljplaner.

Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan anger ett sätt som detaljplanen kan redovisas för att tillgodose kravet på tydlighet i PBL och föreskriftens regler. Det allmänna rådet bygger på tidigare praxis för redovisning av reglering i detaljplan och ersätter Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser För ett par år sedan gjorde Boverket dock om en del av PBL kunskapsbanken och lade då in en ny del om planbestämmelser i detaljplan, med uppdaterade texter. Nu har Boverket, efter två och ett halvt års arbete, beslutat och publicerat allmänna råd, BFS 2014:5-DPB 1, till plan- och bygglagens fjärde kapitel om reglering med detaljplan Med de allmänna råden om planbestämmelser för detaljplan till Plan­ och bygglagen 2010:900 tar Boverket fram allmänna råd som är aktuella, uppdaterade och tydliga

Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, DP

Användning av kvartersmark - PBL kunskapsbanken - Boverke

Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan, BFS 2014:5. Av. -. 14 september, 2015. Hej! Vill du läsa hela artikeln? Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information ,QQHKnOO NNN Detaljplanering NNN Detaljplaneinstrumentet NNN Vad är en detaljplan NNN Detaljplanekravet NNN Äldre planer NNN Äldre planer och deras giltighet NNN Detaljplanepr Boverkets hantering av äldre version av Allmänna råd - endast tillgängliga i PDF-format. Boverkets grundprincip för PBL Kunskapsbanken är att den enbart är en vägledning för gällande regelverk. Det innebär att Kunskapsbanken från och med den 1 oktober 2020 bygger på de nya allmänna råden Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning; BFS 2020:8 (Boverkets webbbplats). Obligatoriskt att ange för planbestämmelser enligt föreskriften. För övriga är det ej obligatoriskt. LANTMÄTERIET 6(19) Planbestämmelserna i Boverkets föreskrifter om detaljplan är indelade i ka-tegorier och underkategorier

Nya regler för detaljplaner - byggtjanst

Datatyper och värdemängder för Detaljplan.. 25 Bilaga C - Objekttyatalog Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan . Beslutsinformation kan kopplas till både detaljplanen som helhet och till olika planbestämmelser Författarna har inspirerats av Boken om detaljplan och områdesbestämmelser från 2002, Boverkets allmänna råd enligt den äldre plan- och bygglagen. Innehåll och upplägg är dock väsentligt annorlunda, dels på grund av införandet av den nya plan- och bygglagen 2010:900 och dels för att nya viktiga kunskapsområden för detaljplaneringen har tillkommit (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan Boverkets författningssamling, Boverkets allmänna råd . Detaljplan Anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vatten-områden är avsedda att användas. Regleras enligt 4 och 5 kap. PBL och 2 kap 5 a § PBF Allmänna råd . t.ex. Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS och Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (myndighet inom sitt verksamhetsområde) - bör, ka

med planbeskrivning Boverkets föreskrifter och allmänna

Ett insticksprogram med färdiga planbestämmelser som kan applicerar på polygoner (typ en AttributePainter med Boverkets allmänna råd om planbestämmelser). En väg som jag tänkte utforska är att jobba med Boverkets planbestämmelsekatalog. Här hittar ni en excelfil med planbestämmelser som skulle kunna lägga grund för en schysst databas Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5). BAKGRUND. Stadsbyggnadsnämnden har på förfrågan av mark- och exploateringsavdelningen 2018-09-18 beslutat att pröva lämplighet att detaljplanera del av fastigheterna Asmundtorp 1:275 och Asmundtorp 29:2 för bostads- och skolbebyggelse utgångspunkten för hur framtidens detaljplaner ska utformas - istället att låta kommunernas behov stå i centrum och hur nya arbetssätt skulle kunna göra detaljplaneringen mer tillgänglig för medborgarna. _____ Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan me Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (2014:5). Plandata Lägesbestämning och areal Planområdets läge framgår av översiktskartan på sidan 2. Planområdet omfattar del av fastigheten Årup 7:18 och avgränsas av fastighetsgräns mot Hedvägen i norr, fastighete

Råd om planbestämmelser för detaljplan - byggtjanst

Konsekvensutredning av Boverkets allmänna råd om

föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning. Planbestämmelsekatalogen Boverket har tidigare tagit fram allmänt råd om detaljplan och planbestämmelser (2014:5) och planbestämmelsekatalog har funnits sedan några år tillbaka. 2018 förbättrade Boverket e-tjänsten, planbestämmelsekatalogen, med länkar från respektiv Dagvatten i detaljplan. Vid detaljplaneläggning ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen kommer att lösas. Det kan ske i planens genomförandebeskrivning och med hjälp av planbestämmelser. Planbestämmelserna kan exempelvis reglera byggandets omfattning, markens höjdläge, markytans genomsläpplighet och skyddsåtgärder som behövs för. Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 2014:5 DPB 1 och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till PBL vid fram-tagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande vägledning alls om planbeskrivningen

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med

Lagstöd för pl anbestämmelser: Följer kommunerna Boverkets

Boverket redovisning av reglering i detaljplan, yttrande

Geoforum Sverige - Nya föreskrifter om detaljplaner beslutad

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan har därför inte tillämpats. Genomförandebeskrivningen kompletteras med information om ersättning för upphävande av gemensamhetsanläggning. SGI Geoteknik Stabiliteten bedöms i Teknisk PM Geoteknik vara tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden Egenskapsbestämmelse för kvartersmark om skydd av kulturvärden kan enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan enbart användas för befintliga värdefulla byggnadsverk, bebyggelseområden och tomter. Utklipp från Boverkets hemsida: En bestämmelse om skydd av kulturvärden kan enbart användas för befintlig allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplaner Regeringen har genom en ändring i 2 kap. 5 a § plan- och byggförordningen (2011:338) beslutat att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dessa kan tillgängliggöras och behandlas digitalt Reglering När kommunen behöver ändra gränserna på en. I samband med att Boverkets föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:5, och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, BFS 2020:6, trädde i kraft den 1 oktober 2020 släcktes Boverkets. januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett

PBL Nanoutbildning #

Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen fogas en planbeskrivning. Den ska underlätta förståelsen av detaljplanens innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Den har, till skillnad från plankartan, ingen egen rättsverkan Detaljplanen tas fram i enlighet med Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Plankartan har ritats i AutoCAD med Focus detaljplan 17.1.0.0 och SWE_Detaljplan_SIS_ Bestämmelsekatalog_v20170301.xml. Planförfarande Aktuell detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapite

allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Remiss av

sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, tillämpas Utfartsförbudet är i listan med planbestämmelser inte utformat i enlighet med Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, se korrekt utformning nedan. I plankartan är däremot utfartsförbudet korrekt utformat. I plankartan är utfartsförbudet inte placerat enligt Boverkets rekommendationer Boverket har utarbetat förslag till föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Förslagen har den 12 december 2019 remitterats till bl.a. Stockholms stad. Synpunkter ska vara Boverket till handa senast den 13 mars 202