Home

Digitalisering områden

Affärs- och innovationsområde: Digitalisering RIS

RISE har en lång och gedigen erfarenhet av digitalisering och har spetskompetens inom väsentliga områden som AI (artificiell intelligens), Cybersäkerhet och integritet, avancerade sensorer, analys och lagring av stora datamängder, autonomitet, visualisering, design, IoT, tjänsteutveckling och användarbeteende Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling

Digitalisering är vanligt förekommande ledord. Och möjligheterna med digitaliseringen är stora. Men om Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter behövs nyfikenhet, intresse och vilja. Det är inte längre en IT-fråga utan en bred utvecklingsfråga för att stärka samhällets chanser Digitalisering område hälsa. Tillsammans med Region Skåne arbetar vi för att utveckla digitaliseringen inom området hälsa. I samverkan driver vi arbetet med systemutveckling och systemförvaltning av några av kommunernas gemensamma system. Inom området arbetar vi bland annat med att utveckla informationsöverföring, till exempel mellan Nationell. I det här inlägget får du tips och inspiration inom tre områden där digitala verktyg har gjort stor skillnad för både HR och anställda. Digitaliseringen av arbetslivet pågick förstås redan före utbrottet av covid-19, men pandemin har skyndat på utvecklingen ytterligare; enligt vissa bedömare med så mycket som tre år

Automatiserad behandling av stora datamängder, insamling av data, öppna data, molnteknik, robotik, artificiell intelligens, datorer med mycket hög kapacitet (high computing), block-kedjeteknik, 5G-teknik och sakernas internet är exempel på sådana områden. I och med digitalisering luckras skiljelinjen mellan reell och virtuell verklighet upp Under 2019 valde Digitaliseringsrådet att fördjupa analysen av samhällets digitalisering inom två områden Data som strategisk resurs och Delaktighet i en digitaltid. Syftet med fördjupningarna är dels att bredda kunskapen inom valda områden och dels att agera katalysator för förändringsarbete kopplat till de utmaningar som finns Tre heta trender inom digitalisering - och tre som kallnat. Digitaliseringen pågår överallt och det gäller att våga satsa. Men medan en del initiativ kallnar träder andra tekniker och områden fram och blir heta i ett ständigt växelspel

Viss information om foto som ligger nära digitalisering kommer samlas på digitalisering.se. Dessutom finns det info som relaterar till digitalisering, LP-skiva och elektronikfirmor nu eller inom kort på 3d-printing.se. Även sådant som handlar om 3D-printing, bildbyråer och kassettband kommer att finnas här då det relaterar till digitalisering Hundra byggföretag har svarat på frågan om vilka digitala verktyg som används på arbetsplatsen i dag - och vilka områden som har störst potential att digitaliseras mer. I Infobrics rapport Digitalbarometern har personer från drygt hundra byggföretag svarat på frågan vilka områden som de använder digitala tjänster för

Digitaliseringsstrategin - Regeringen

Digitalisering. Digitaliseringen innebär en digital transformation som kommer att förändra vad vi gör, hur vi gör det och väcka tankar på vad som går att göra. Enligt regeringen ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Digitalisering Sobona ska bidra till ökad kunskap hos medlemsföretagen om digitaliseringen och automatisering i verksamheter med avseende på såväl människor som teknik. Den snabba teknologiska utvecklingen som präglas av övergång från analoga till digitala lösningar samt automatiserade arbetsuppgifter och produktionsmoment, påverkar de kommunala företagens verksamheter och leverans av samhällsnytta Digitalisering. Möjligheterna verkar oändliga. Nya begrepp och trender som AI, Machine Learning och Deep Learning dyker ständigt upp. För oss är det viktigaste att se till att dessa verktyg löser samhälls- och affärsutmaningar och hur tekniken ska användas som verktyg för att addera värde till din organisation Fyra aspekter av digital kompetens. Se filmer och lyssna på poddar om vad digitaliseringen innebär för samhället, skolan och oss som individer. Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. I dessa filmer och poddar berättar Skolverket om vad i styrdokumenten som har ändrats och vad digital kompetens är Digitalisering är ett av Skolverkets prioriterade områden och regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolväsendets digitalisering. I februari 2020 blev det inskrivet i Skolverkets instruktion att vi är sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering

Sveriges digitalisering - Digitaliseringsråde

Sveriges digitalisering. Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är idag definierat av industrisamhällets krav och behov. Samtidigt förändras världen och vi står inför utmaningar som sammanfattas i nationella och globala mål. Områden där det behövs både riktning och handling.. Sveriges digitala mognad är hög, det kan vi se i internationella jämförelser. De största utmaningarna som Digitaliseringsrådet ser är kopplade till digital ledning och digital kompetens - två områden där det behövs både riktning och handling

Digitalisering område hälsa - Skånes Kommune

Ett sätt att konkretisera vad digitalisering kan vara är att dela upp begreppet i tre områden. Digitalisering som effektiviserar; Digitalisering som påverkar kommunikation; Digitaliseringens effekt på affärsmodeller . Under vårt frukostseminarium den 23/5-2019 höll Anette Sand en intressant föreläsning om digitalisering i. Så kan digitalisering öka takten i städernas klimatomställning. Under arbetet med Klimatkontrakt 2030 har flera strategiska utvecklingsområden identifierats, områden som behöver. Digitalisering. Denna domän digitalisering.se om digitalisering är till salu från och med idag, lördag den 23 oktober t.o.m. 2021-11-30.Här finns de mycket information om digitaliseringar men även en del annat intressant som nyheter om digitalisering samt var du kan få hjälp om du är på jakt efter digitalisering. Webplatsen fylls på den närmanste tiden då det ännu saknas mycket. inom alla områden. Det gör att digitalisering ska ses utifrån ett horisontellt perspektiv som inte går att välja bort inom några områden i Kumla kommun. Globalisering Globalisering är ett av vår tids kännetecken. Människor, regioner och företag blir alltmer beroende av varandra genom internationellt samarbete, handel och resande De Digitala Innovations Hubbarna är en del av EU programmet Digital inom Europeiska unionens kommande långtidsbudget 2021-2027. Digital är ett nytt program med målet att företag, medborgare och offentliga organisationer i större utsträckning ska använda sig av digital teknik

Digital HR: 3 områden där digitaliseringen underlättar

 1. DIGITALISERING. Här har vi samlat länkar till webbutbildningar, föreläsningar och annan intressant information inom digitalisering. För att du som arbetar inom vården snabbt och enkelt ska hitta dessa
 2. Digitalisering möjliggör energi-och klimatomställningen. Du som har en idé och som vill vara med och bidra till en hållbar energi- Sverige på flera områden är världsledande inom elsektorn och levererar kunskap, innovationer och energitjänster till en global marknad 3
 3. Digitalisering inom offentlig sektor måste bli bättre. Jan Gulliksen, Publicerat den. 2021-10-22. Kategorier. Kategorier: Digitalisering. Digitalisering går undan, men inte lika snabbt inom offentlig sektor. Trots att Sverige och Norge är bäst i klassen när det gäller digitalisering i stort- så är det långt ifrån lika imponerande.
 4. Eva Sahlén berättar om Kompetenscentret och planerna framåt. SKR har enligt Överenskommelse om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus inrättat en funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering
 5. Några områden vi tycker är extra viktiga Det digitala mötet med kunder. Vi skapar nya sätt att mötas för att göra din vardag enklare med service anpassad efter dina behov. Digital transformation. Vi tittar på nya sätt att arbeta och samarbeta kring innovation, digitalisering och automation. Lite lättare, mycket mer effektivt. Digital.
 6. Arbete i teknikområdet utförs i så kallade temagrupper. Temagrupper instiftas efter behov för att utforska specifika områden inom digitalisering och består av sakkunniga från medlemsföretagen. Temagrupperna rapporterar till styrelsen som är teknikområdets högsta beslutande organ
 7. Sverige får höga poäng inom samtliga områden men hamnar lägre inom området digitala offentliga tjänster. Nyligen presenterades en ESO-rapport Inspiration för integration. Rapporten jämför arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder; Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en

Konferensen är indelad i fyra tematiska områden: Utmaningar för hållbar digitalisering, datasuveränitet samt två teman som berör IT-driftsutredningens första betänkande; vad det har för påverkan på hållbar digitalisering och vägen framåt. En av drivkrafterna bakom konferensen är Björn Lundell, professor i datavetenskap vid. Digitalisering — en väg till ekonomisk effektivitet. För oss är kvittot på en lyckad digitalisering ekonomisk effektivitet. Vi arbetar inom två områden - båda med det digitala som gemensam grund. Läs mer om vårt ansökningssystem samt våra övriga digitala tjänster nedan IT-jätten vill rita om den digitala spelplanen DECEMBER 22, 2017 Under många år har Sverige legat långt framme inom flera områden, inte minst digitaliseringen. Men precis som inom så många andra områden går utvecklingen overkligt snabbt framåt och då gäller det att hänga med. Sigma IT Consultings VD vet vad som krävs. Det är nog få Fortsätt läsa Digitalisering

Video: Start - Digitaliseringsråde

Digitalisering; e-förvaltning; 25 maj, 2016 Grattis Sverige - vi har en digitaliseringsminister! Nu på förmiddagen presenterade statsminister Löfven sin regeringsombildning.Mest intressant för oss var att Peter Eriksson, miljöpartiets EU-parlamentariker och tidigare språkrör, utnämndes till ny bostads- och digitaliseringsminister och att civilminister Ardalan Shekarabis. tre områden: digitalisering, centraliserade tjänster och utvecklad styrning. Utvecklingen inom dessa områden går dock långsamt och den samlade påverkan på mängden administration inom staten är relativt låg. Det behövs därför fler åtgärder för att förbättra myndigheternas förutsättningar för att effektivisera sin administration Digitalisering och teknik. Den snabba utvecklingen inom digital teknik och de ökande datamängderna skapar nya möjligheter för utveckling av smarta städer och transportsystem. På COWI arbetar vi målmedvetet med att utveckla och integrera digitala lösningar som hjälper våra kunder. Läs om och sök bland våra lösningar, nyheter och. TEMA UPPHANDLING - En eller flera partners i vår digitalisering KO-modellen, Han har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden nationellt och på europanivå och deltar just nu i utvecklingsprojekt kring branschstandards för fastighetsnät och mobil teknik för kommunikation i fastigheter

De digitala tjänster och teknologier som transformerar hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och potentialen är stor: e-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt, skapa ett effektivt, patientcentrerat och jämlikt sjukvårdssystem och utveckla nya behandlingar och lösningar Under 2018 fick Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsråd, bestående av representanter från medlemmar, i uppgift att ta fram en agenda för allmännyttans digitalisering för att våra medlemmar ska kunna möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.. Fyra aspekter av digitalisering. I agendan lyfts fyra områden fram där vi behöver göra insatser, både i de.

Tre heta trender inom digitalisering - och tre som kallnat

Rekommendera områden att förbättra och i förlängningen en start för ett kommande FOI-projekt. Beskriva unga inom branschens syn på digitalisering Generera förslag på vidare arbete Förutsättningar Målgrupp Unga med max fem års erfarenhet. 5-10st från vardera part inom Anläggningsforum Digitalisering av Lantmäteriets skifteskartor är ett av projekten som har genomförts i programmet. Skifteskartorna visar endast de områden och trakter som varit föremål för skiftesförrättning och ger ingen överblick över indelningen över hela landet. Från . Handlingsplan för digitalisering har upprättats för att kunna stödja Fyrbodals kommuner i deras digitaliseringsresa genom att samverka inom områden som kan vara en utmaning att klara som enskild kommun. Handlingsplanen ger främst en riktning för vad vi vill arbetar mot tillsammans i Fyrbodal framöver Digitaliseringen av nationella prov. Digitaliseringen av de nationella proven kräver bred specialistkunskap och expertkompetens inom vitt skilda områden. På denna sida samlar vi expertisen tillsammans med de senaste nyheterna. Vår ambition är att stötta svensk skola i arbetet framåt med hjälp av kontinuerliga uppdateringar och goda exempel

IVA driver ett antal projekt inom digitaliseringsområdet. Digitalisering för ökad konkurrenskraft (pågående): Projektet syftar till att redogöra för hur digitaliseringens möjligheter kan öka svensk konkurrenskraft, men redogör också för de utmaningar som finns och föreslår lösningar på dessa.Förslag till strategier, policys och konkreta åtgärder togs fram i en rapport som. Samhällets digitalisering, Infrastrukturdepartementet Du kommer arbeta med handläggning av ärenden och policyutveckling inom enhetens områden. Du tar fram beslutsunderlag och taleunderlag till den politiska ledningen, och är delaktig i förhandlings- och lagstiftningsarbete

Smart digitalisering hjälper Fonus med värdiga och

Digitalisering - Råd om rätt typ av Digitaliserin

Tre strategiska områden är identifierade i Kungälv, som syftar till att lyckas med digitaliseringen: en smartare . 1 Skolverket (2020) Vi främjar skolväsendets digitalisering. Stockholm: Skolverket . 2 Kungälvs trion (S+M+C) Budget 2019-2022 . 3 . SFS 2010:800 . 4. Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan 2011. Rev. 2019. Stockholm. Digitalisering. Digitaliseringen som en stor del av samhällsutvecklingen är ett faktum. Medborgare och företag förväntar sig att kontakten med kommunen kan ske digitalt och alla tider på dygnet. En stor del av den verksamhetsutveckling som bedrivs inom organisationer och företag handlar om att möta dessa behov men också verksamhetens. digitalisering. Utmaningarna handlade om digitala verktyg, kompetens, delaktighet och ledarskap och formulerades i följande frågeställningar: Samtliga frågeställningar har relevans för området Digitaliserat ledarskapande - ledarskapande digitalisering och är också del av en den generella problemformulering vi ser ino Digitalisering handlar om att skapa värde för människor. Det är i värdeskapandet som affärsnyttan grundläggs och resan till ekosystem påbörjas. Framtiden tillhör verksamheter som vågar omvärdera sin affär och samverka på nya sätt. På Combitech bär vi med oss erfarenhet från digitalisering av flyg-, försvar- och telekomindustrin

Högskolan i Halmstad och Getinge Sterilization AB ingår

Lista: De digitala verktygen som byggföretagen använder

 1. Digitalisering är en stor och pågående samhällsförändring. Regeringens program för digital förnyelse genomförs under perioden 2015-2018. I programmet har man beslutat om prioriterade områden och om att inrätta en ny myndighet. Regeringen har också träffat en avsiktsförklaring me
 2. Centrum för digitalisering. Vi vill vara den självklara samarbetspartnern för såväl medarbetare inom Högskolan i Borås som för regionens kommuner och de företag som önskar mer kunskap om forsknings-, utbildnings- och innovationsarbete inom digitalisering
 3. Digitalisering inom avfallshantering. IVL och Avfall Sverige har drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheter och att inspirera avfallssektorn till utveckling. Projektet har resulterat i en serie skrifter som ramar in såväl frågeställningar som utmaningar och möjligheter
 4. Digitalisering och digital infrastruktur är två av flera områden som ingår i uppdraget. Region Uppsala har regeringens uppdrag att ansvara för att samordna verksamma aktörer inom bredbandsområdet och stödja kommuner i deras arbete med frågor om bredband. Regeringen har inrättat bredbandskoordinatorer i varje län, varav Region Uppsala.
 5. Skolans digitalisering ger bästa tänkbara utbildning för elever | Atea. Digitalisering i skolan. Dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever. Allt ifrån skolledare som inspirerar och motiverar till lärare som med engagemang kombinerar pedagogik med senaste teknik. Jag vill ha.
 6. digitalisering krävs genomgripande förändringar av verksamhet och teknik tillsammans, s k transformation. Digitalisering är en stor och pågående samhällsförändring. Regeringens program för digital förnyelse genomförs under perioden 2015-2018. I programmet har man beslutat om prioriterade områden och om att inrätta en ny myndighet

Digitalisering - Ledarskap och pedagogi

information om hur digitalisering används inom andra områden och vad det finns för möjligheter för en kunskapsöverföring från dem till miljöområdet; identifiering av områden där utvecklingspotentialen är störst och enklast kan tas tillvara. Du är välkommen att söka medel för en, två eller tre synteser Utveckling av Smarta Hållabara Städer för att utvärdera och analysera olika områden där digitalisering kan vara verksam. Handlingsplanen föreslås arbetas fram enligt aktivitetsplan och innehåll beskriven under punkt 9 samt med de faser och milstolpar beskrivna i dokuementet Tidsplan - Handlingsplan för digitalisering Målet med det nordiska samarbetet om digitalisering är att främja Norden och Baltikum som en sammanhängande och integrerad digital region. En gemensam nordisk insats gagnar medborgare, företag och offentliga inrättningar i hela Norden och de baltiska länderna Ett digitalt kulturarv innebär möjligheter såväl inom såväl kulturarvssektorn som för samhället och medborgarna. Kulturarv har bäring på politikområden som näringsliv, hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och innovation. Digitaliseringen av kulturarvet går även starkt i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling Optimera arbetet med CheckProof. Vår lättanvända app för kontroller och ärenderapportering stärker teamet på fältet och ger dig rätt data

Digitalisering - Sobon

Digitala Lycksele. Här kan anställda inom Lycksele kommun ta del av internutbildning och kompetensutveckling i den verksamhet som de berörs av närhelst det passar individen bäst. Det övergripande syftet är inte att digitalisera verksamheten utan att bedriva verksamhet i en digitaliserad värld. Då krävs det kompetensutveckling inom. Personal Account Manager. Delivered in 24 hours. 27,000+Manuals Database. We Are Your Instruction Manual Finding Service. Contact Us Today

Vi definierar Hållbar Digitalisering som 6 olika områden: Hållbarhet, Etik, Teknik, Legala Aspekter och Kultur. Dessa områden utgör den praktiska vardagen i ämnet Hållbar Digitalisering och hjälper oss att fånga upp viktiga delar för att utvecklas på ett sätt som gynnar både oss och våra efterlevande Digitalisering påverkar alla områden. I samband med Coronapandemin utvecklades den digitala kompetensen snabbt. Av nödvändighet fick många lära sig att arbeta på distans och att ha digitala möten på arbetsplatsen. Men utvecklingen gäller även sådana som är aktiva i föreningslivet, personer som har börjat göra sina ärenden och.

Digitalisering Chalmers Industritekni

Digitalisering genomsyrar idag samhälle, företag och påverkar individen i en icke tidigare skådad omfattning. Digital transformation kan ändå bedömas vara i tidiga faser inom flera sektorer. RISE initierar, faciliterar och driver digital transformation. RISE har en lång och gedigen erfarenhet av digitalisering och har spetskompetens inom väsentliga områden som AI (artificiell. Digitaliseringsstrategin. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där. 3 områden där digital HR ger störst effekt. 1. Förmånshantering. I vår undersökning uppgav 74% av deltagarna att förmånshanteringen är övervägande digital i deras organisation. Det gör förmåner till det tredje mest digitaliserade HR-området, efter löneadministration och medarbetarundersökningar. Och det är inte så konstigt. Digitalisering område hälsa. Tillsammans med Region Skåne arbetar vi för att utveckla digitaliseringen inom området hälsa. I samverkan driver vi arbetet med systemutveckling och systemförvaltning av några av kommunernas gemensamma system För att det i sin tur ska vara möjligt behövs gemensamma tekniska standarder och entydiga begrepp. Regeringen har inom ramen för exportstrategin gjort satsningar som ska möjliggöra för Sverige att ta på sig ett sekretariatsansvar för internationell standardisering på viktiga områden som digitalisering, miljö, klimat och life science

Tre heta trender inom digitalisering - och tre som kallnat Digitaliseringen pågår överallt och det gäller att våga satsa. Men medan en del initiativ kallnar träder andra tekniker och områden fram och blir heta i ett ständigt växelspel Digitaliseringens spridning ökar i allt högre takt och den konstanta utvecklingen medger att fler områden i vår vardag omfattas och förväntas stödjas av olika digitala lösningar. Att följa med i denna utveckling ställer nya eller förändrade krav på alla verksamheter

Under 2019 valde Digitaliseringsrådet att fördjupa analysen av samhällets digitalisering inom två områden Data som strategisk resurs och Delaktighet i en digitaltid.. Syftet med fördjupningarna är dels att bredda kunskapen inom valda områden och dels att agera katalysator för förändringsarbete kopplat till de utmaningar som finns Sverige är bland de mest högpresterande länderna i världen vad gäller digitalisering. Enligt EU-kommissionens index för 2017 kom Sverige på tredje plats bland EU-länderna när de tittar på uppkoppling, humankaptial, användning av internet, integrering av digital teknik, och digitala offentliga tjänster contech digitala byggtjänster Infobric. I Infobrics rapport Digitalbarometern har personer från drygt hundra byggföretag svarat på frågan vilka områden som de använder digitala tjänster för Digitalisering som en integrerad del av affärsutvecklingen Digitalisering är inte en separat aktivitet, Juridiken blir inom vissa områden allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. Detta leder till nya behov av och krav på juridisk rådgivning Digitalisering. Digitaliseringen innebär en digital transformation som kommer att förändra vad vi gör, hur vi gör det och väcka tankar på vad som går att göra. Enligt regeringen ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitala kanaler är numera naturliga för unga människor och de ska även.

Hållbart arbetsliv - tankar om företagskultur, tillitOtrygg på jobbet till efter 30? - UngdomsbarometernAvtal - TMFKimstad-Norsholms HembygdsföreningSmarta städer - Voister