Home

Vad är källhänvisning

Types: Fitness, Wiight Loss, Dental, Medical, Chiropractors, Doctor

En källhänvisning är en referens till källskrifter. Den innehåller uppgifter som författaren använt som belägg för sin text, och källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att kontrollera uppgiften eller bedöma dess trovärdighet. Källhänvisningarna listas i slutet av ett avsnitt, en text eller en publikation, med en unik referens via nottecken eller, som i Harvard-, MLA-, APA- och Vancouversystemen, författares efternamn följt av publiceringsår, till den. Består av en författares efternamn följt av årtal och sidnr. Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2) En källhänvisning berättar: vad bilden föreställer eller vad texten eller boken heter, vem som har tagit fotot eller skrivit boken, när fotot eller texten skapades, var vi kan hitta det, och; vilket datum du hämtade materialet på internet. All information du behöver för att göra en källhänvisning finns på sidan där materialet presenteras

En källhänvisning är en referens till källan, skriftlig såväl som muntlig, för ett påstående. För att forskaren i efterhand ska kunna kontrollera vad som gjorts, respektive återstår att göra, inom ett visst område behöver källan som man använt sig av dokumenteras genom en så kallad källhänvisning Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2). Exempel: (1) Ungdomar kan inte Källhänvisning och referenser. När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man använt om man använt andra källor. Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat. Att använda någon annans idé utan att ange det kallas plagiering Källhänvisning. Det finns en upphovsrättslig aspekt att den som har skrivit originaltexten måste få erkännande för sitt arbete. Därför ska det tydligt framgå vad som är dina egna tankar eller andras åsikter i din text. Genom noggrann källhänvisning undviker du också att misstänkas för plagiat. Läsaren sk

Källhänvisning och källförteckning är två olika sätt att redovisa källor i samband med att de förekommer i texten respektive som en lista i slutet. Hur och var källor redovisas. Det är mer strikt kring hur källor redovisas i uppsatser och avhandlingar än till exempel i böcker (särskilt i populär facklitteratur) Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt

Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning. För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier Källhänvisning. Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den Källor måste redovisas och det gör man genom en källhänvisning. Källhänvisningar kan se olika ut beroende på vilken typ av källa det är. Principen är dock att det ska finnas tillräckligt med information om källan så att den som läser din text lätt själv ska kunna hitta den källa du använt referensen som placeras i den löpande texten (kallas ibland källhänvisning) varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa. Den information som anges här ska tydligt peka på. Det kallas att göra en källhänvisning. Källhänvisningen skriver du in precis innan eller efter informationen eller citatet. En källförteckning däremot, är en lista på alla dina källor och kommer sist i arbetet. Det är viktigt inom vetenskapen att läsaren kan gå tillbaka till källorna för att se hur du använt och tolkat informationen

Ange källan nederst i din text enligt: Vem som har skrivit artikeln, titel på artikeln inom citationstecken, tidningens namn och datum då artikeln publicerades. Ex: Schulman, Alex Vi måste hitta på ord som svenskan saknar, Aftonbladet, 2016-01- 24. Stryk under stödord i din text som återger det viktigaste i texten Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande Referat och källhänvisning. Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskaravet är följande: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från // källor och för då // resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller // beskrivningar och förklaringar, //.

Genom att hänvisa till verifierbara källor skall uppgifterna man inför när man skriver eller redigerar en artikel kunna kontrolleras av läsaren. Där ska framgå uppgifternas korrekthet och neutralitet, särskilt om dessa har ifrågasatts eller kan komma att ifrågasättas eller om uppgifterna kan komma att föråldras Dokument som är publicerade på webbsidor ska också ha uppgift om var de återfinns i form av tilläggsordet Tillgänglig följt av URL. Om det är själva webbsidan som du refererar till räcker det med själva URL:en, utan tilläggsordet Tillgänglig Syftet med en källhänvisning är att berätta för den som läser din text var du har fått din information ifrån. Är du tydlig med dina källor litar den som läser texten mer på att du har rätt Du kan enkelt lägga till källhänvisningar i Word när du skriver ett dokument där du behöver ange källor, till exempel en forskningsrapport. Källhänvisningar kan läggas till i olika format, som APA, Chicago-format, GOST, IEEE, ISO 690 och MLA. Därefter kan du skapa en litteraturförteckning över de källor som du använt dig av i artikeln

Groupon® Official Site - Save On What You Do Every Da

  1. Lathund för källhänvisning. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt. Anledningen till att du ska göra det är att det är viktigt att du visar vilka källor du baserar dina tolkningar och påstående på. Det ska vara tydligt vad som är dina egna.
  2. Här följer några frågor att ställa sig för att ta reda på en källas trovärdighet. 1. Vad heter källan, dvs. texten/artikeln? Här ska du ange textens rubrik. 2. Var finns artikeln? Ange t.ex. vilken webbsida eller vilken tidning texten kommer ifrån. 3. Framgår det vem som har skrivit texten/artikeln? Om ja, vem? 4. Framgår det nä
  3. vad som är dina egna bidrag och idéer och vad som är lån från andra källor. Språket är också viktigt för intrycket av din text. Första gången du skriver ut en källhänvisning i en fotnot så ska du skriva ut den helt, med namn, år och allt. Men om du ska hänvisa vidare till samma källa i texten,.

tydliggör vad i texten som är dina egna tankar och vad du har hämtat från andra. Det hänger ihop med det fjärde skälet, som uttryckt på Eriksons sätt handlar om att läsaren måste få veta vem som gjort jobbet - alltså vem som skall ha äran av det som hävdas (Erikson 2009, s. 17) NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning Du återger vad någon källa sagt eller skrivit. Referatet skrivs i en sammanhängande text som du formulerar med egna ord. Istället för källhänvisning med Harvard kan du använda Oxford som är en källhänvisning med fotnot. Exempel: Frankrike och Tyskland enades efter andra världskriget om att de skulle börja samarbeta.1 En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. För att din text ska få en röd tråd måste du markera tydligt med hjälp av referatmarkörer och källhänvisningar vad som är fakta och vad som är dina egna funderingar. Alla påståenden har källhänvisning. Sammanfattande avslutning med slutkläm. En källhänvisning är en referens till källan, skriftlig såväl som muntlig, för ett påstående.För att forskaren i efterhand ska kunna kontrollera vad som gjorts, respektive återstår att göra, inom ett visst område behöver källan som man använt sig av dokumenteras genom en så kallad källhänvisning

Källhänvisning - Wikipedi

  1. Källhänvisning. En källhänvisning är en referens till källskrifter. Den innehåller uppgifter som författaren använt som belägg för sin text, och källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att kontrollera uppgiften eller bedöma dess trovärdighet. Källhänvisningarna listas i slutet av ett avsnitt, en text eller en.
  2. Källhänvisning i löpande text. När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. källor i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det också viktigt.
  3. Källkritik och källhänvisning. Källkritik och källhänvisningar är temat för handbok nummer 11 som går igenom hur man använder de källkritiska reglerna inom släktforskningen samt hur man kan dokumentera sina källor i olika sammanhang för att undvika misstag och fallgropar. För att förstå vad olika källor har att berätta om.

Personen som lägger upp materialet har rätt att bli erkänd i sambandet av dess verk. Du måste alltid skriva frya saker om verk, och du håller dig till dom hör punkterna: 1. Skriva vad bilden heter. 2. Skriva vem som gjort verket. 3. Du ska berätta hur du får sprida verket, under vilka villkor du får sprida den. 4 Vad är en referens? En referens är en bibliografisk beskrivning av det material du använt dig av och när man talar om en referens kan man mena två saker: referensen som placeras i den löpande texten (kallas ibland källhänvisning) varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa

Källhänvisning på bloggar. 2021-10-26 i Immaterialrätt. FRÅGA (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), eftersom det är lagen som anger hur vi får använda material som andra är skapare till, bland annat artiklar och rapporter Etikettarkiv: källhänvisning. Källa på det? Egentligen borde vi säga bidragssamhället eller det ansvarslösa samhället, för det är exakt vad det handlar om. Till och med Jesus sade något i stil med att om man inte arbetar är man inte förtjänt av bröd. Är en term, ett samlingsnamn för en viss typ av böcker. Ofta är det berättelser som är skrivna med ett konstnärligt mål. Innehållet i böckerna kan vara en fingerad historia men för den sakens skull behöver det inte vara osant. Skönlitterära böcker brukar ställas mot facklitteratur och är en av de populärare kulturformerna Det är viktigt att du tar med tillräckligt mycket information för att läsarna ska kunna hitta från referensen till de böcker, artiklar osv. som du har som källor. Författare, titel och årtal är exempel på uppgifter som ska vara med. Vad du ska ha med förutom detta beror på vilken typ av källa som du hänvisar till

Källhänvisning Läxhjälp

  1. Hur du ska presentera denna källhänvisning beror på hur ni brukar göra med källor. Informationen är hämtad från deras hemsida. Problemet är att det varken är ett inlägg eller artikel. Så det blir svårt att skriva ett datum på när det skrevs. för jag vet inte vad jag ska ersätta ordet det med, om du förstår vad jag menar
  2. -Vad dutti du är Malin! Men när man använder källor hänvisar man till dem. När man citerar berättar man varifrån man citerat. Det är liksom själva grunden till skapandets kärna, till all trovärdighet, till all yrkesheder som författare. Klarar man inte det får man gå tillbaka till skolbänken
  3. Källhänvisning: Titta på exempel på hur man genomför korrekta källhänvisningar och övar. Muntlig presentation: Arbetar med presentationstekniska verktyg så som Powerpoint och förbereder inför skarpt läge. Veckoplanering. V5-V8. V5 Källkritik V6 Källhänvisning V7 Uppsatser/Powerpoint och förbereda sig för muntlig presentation V

Det är inte alltid självklart vad som är fusk. Det kan vara värt att ta reda på innan det är dags att skriva större uppsatser eller göra någon annan form av inlämning. Frågan är ibland var gränsen går mellan plagiat och undermålig källhänvisning Referera. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta. Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. . Källhänvisningen visar att det inte är dina. Källhänvisning. Att göra en källhänvisning. Källhänvisningarnas uppgift är att belysa om varifrån uppgifter och idéer hämtats, de ska ge den information som krävs för att man ska kunna hitta källan. Vem avgör vad som är brott mot mänskligheten Huvudsaken är att du själv förstår vad du menar. Skriv en fullständig källhänvisning, i alla fall första gången du refererar ur källan, som du ställer upp enligt den referensstil du har valt Källhänvisning i bok. Här anger man författarens efternamn och förnamn med kommatecken mellan. Därefter utgivningsår inom parentes. Titeln skriver man i kursiv stil. Slutligen anger man i vilken ort boken är tryckt och vilket förlag som gett ut boken. Alltså: Författarens efternamn, förnamn (utgivningsår). Titel. Tryckort: Förla

Hur gör jag en källhänvisning? - Stockholmskälla

Källhänvisning - Wiki-Rötte

Ibid. Undrar du vad begreppet ibid står för samt hur du använder det när du skriver dina egna texter? Här kan du läsa allt om vad ibid innebär och hur det används. Du kan även ta del av en mall som illustrerar hur källhänvisningar ser ut före och efter användandet av ibid, så att du kan få hjälp till dina egna källor Att referera är inte samma ska som att kopiera, utan referatet skriver man med egna ord. Det bästa sättet att undvika kopiering är att skriva upp en texts huvudpunkter på ett papper eller använd din dator och utgå från dem när referatet ska skrivas. Med en texts huvudpunkter menar man helt enkelt nyckelord och uttryck som den omgivande. Hur gör jag för att komplettera i efterhand med källhänvisning i personuppgiften, Födde, Vigde Döde. Går jag tillbaka för att skriva in i efterhand är rutan försvunnen. Dubbelklicka på Personen i Familjeöversikten (FÖ) så att den blir Centrumperson. Öppna Personöversikten (PÖ) genom dubbelklick/ eller använd mellanslag Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten Skriv en fullständig källhänvisning utifrån nedanstående källor (de grå rutorna). Exempel: Hundar i polisyrket Ulf Schefer, Polisverket.se 2020-06-23 Polishundar är viktiga i många olika delar av polisens verksamhet. Ulf Shefer skriver i en artikel på polisverket.se 2020-06-23 att hundar är viktiga för många poliser i deras arbete

Källhänvisning Svenska och S

Källhänvisning och referenser - Slottegymnasie

Tala om för läsaren vad som sägs om ditt ämne utifrån dina källor och den litteratur du har läst. Tala om för läsaren varför ämnet är intressant och varför du vill skriva om det. Ett gott råd är att inte slarva med bakgrunden, det är viktigt att du får med dig läsaren från början. Syfte. Förklara syftet Funktionsnedsättning är när en funktion är sämre än vad som ligger inom det normala spannet för en förmåga. Källhänvisning funktionsområden. Funktionsområdenas hjälptexter följer väsentligen ICF men är något förenklade då kategorierna i läkarutlåtandet är färre

Källhänvisning och referenslista: Akademiskt skrivand

Ett referat är faktiskt nästan samma sak som en sammanfattning, men det finns några regler. Likheterna är att du läser en text, skriver det viktigaste med egna ord, att din text är kort (om du har läst en artikel på 600 ord skriver du max 200 ord). Det är jätteviktigt att ditt referat börjar med en fullständig källhänvisning Begreppet psykisk hälsa används ofta i det allmänna samtalet, men ges olika innebörd i olika sammanhang. För att bidra till en mer enhetlig användning av begreppen har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enats om gemensamma beskrivningar av centrala begrepp inom. En utförlig källhänvisning till Gyllenhammars text saknas men är inte helt nödvändig eftersom elevens debattinlägg ska ingå i en för de tänkta läsarna känd debatt. Det avgörande är att hon tydligt skiljer på Gyllenhammars åsikter och sina egna. Det är dock inte helt lyckat att omnämna Gyllenhammar med enbart förnamn Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte? Vem är författaren, med vilket syfte har texten skapats och är den aktuell? Detta är frågor som du behöver kunna besvara när du utövar källkritik

Så anger du källa - källhänvisning och källförtecknin

är rätt och fel och hur svårt det är att välja det förnuftiga. När du refererar vad någon annan skrivit måste du göra det med egna ord, d.v.s. du måste återge en annan texts innehåll med dina egna ord. Om du tycker att detta är svårt kan du istället citera, d.v.s. ordagrant återge vad någon annan skrivit Eld är en exoterm förbränning (oxidation) av ett brännbart ämne. Det innebär att energin i bränslet (det brännbara ämnet) omvandlas till värme och ljus. Det som sedan brinner och skapar en låga är gaserna som frigörs ifrån bränslet 1 VAD ETIKEN FÖRESKRIVER OCH LAGEN KRÄVER Denna bok är en revidering av boken God forskningssed, publicerad av Vetenskapsrådet i januari 2011. Den föregående boken togs fram under den period då Göran Hermerén var ordförande i Expertgruppen för etik Vad är referat för typ av text? answer choices . Argumenterande. Förklarande. Återgivande. Berättande. Tags: Question 9 . SURVEY . 30 seconds . Q. Vilken av följande är ett exempel på en källhänvisning? answer choices . Sara Söderkvist skriver i artikeln att... Andersson hävdar därefter att... (Dagens Nyheter, 2019-11-08) Göteborg. Vad gäller i en offert? En offert är ett dokument som skickas mellan företag för att erbjuda vara eller tjänst. I offerten anges specifikation över varan eller tjänsten och vilka villkor som ska gälla mellan företagen

ff. betyder och följande (sidor) Förkortningen används i litteraturhänvisningar. Ett enkelt f betyder en sida, medan dubbel f betyder flera sidor. Vad jag kan förstå står f:et endast för början på vårt svenska ord för följande. Jag har inte hittat någon annan förklaring. Jämför man dessutom med hur man gör på franska och italienska s Vad är källhänvisning? Man anger vem som ligger bakom fakta. Är man källkritisk tar man hänsyn till om källan är tillförlitlig eller inte. Så fort du använder fakta ska du ange källan. Så här anger du källan i brödtexten (Efternamn på författaren, datum) Det är inte ovanligt att personer som är väl bekanta med ett forskningsområde är mer intresserade av att ta en titt på referenslistan än på innehållsförteckningen, när de får en ny skrift i sin hand. Ett antal rubriker i en innehållsförteckning säger inte så mycket om vad författare Är källans innehåll fortfarande aktuellt? Detta är olika viktigt beroende på vad det är du är ute efter att ta reda på. Är ämnet sådant att aktualitet är viktigt? Alltså. För att ta reda på om en källa är trovärdig måste vi systematiskt ställa frågor om källans innehåll, upphov och syfte. Hur ska vi använda källan

Det finns många olika typer av källor som man kan använda sig, allt från böcker, webbsidor, intervjuer och videos. Vad ska man tänka på när man värderar källor för att de ska bli så säkra som möjligt. Tidsaspekt: När hände det, är det långt tillbaka i vår historia eller skedde det för några dagar, månade Företagets affärsdokument kan till exempel vara en faktura till kund, prislista eller en offert. De affärsdokument som används som bokföringsunderlag måste sparas i sju år. Annars gäller i många fall den allmänna preskriptionstiden på tio år för företag Är mamman undernärd och sjuk blir bebisen också det. Dålig hälsa hos mamman ökar också risken för att hon själv skadas på grund av komplikationer under graviditet och förlossning. Vad gör UNICEF? Källhänvisning. 1) Fragile State Index 2019 . 2) Trends in Maternal Mortality 2000-2017 Att skriva en bra inledning. Oavsett om du skriver ett blogginlägg, en novell eller ett kapitel på en roman är det viktigt att ha en inledning som direkt fäster läsarens uppmärksamhet och får denne att vilja fortsätta läsa din text. När det gäller kortare texter - såsom bloggar eller noveller - är anledningen till att. Här redogörs kort för vad som grundar yrkandena. Det skulle exempelvis kunna stå: A har som grund för sitt yrkande angett att B genom oaktsamhet backat in i A:s brevlåda, varpå A fått köpa en ny brevlåda till ett värde om 1000 kronor. A är därför berättigad till skadestånd om 1000 kronor

Harvard - hänvisningar i text - umu

Källhänvisning och fotnoter - välj 1 alternativ. Var sedan konsekvent! Harwardsystemet. Ju mer människan assimilerar de vetenskapliga uttrycken desto större betydelse får dessa i vår mentala tankevärld (Johnson 1993, s. 49-52). Förlorar vi känslan i språket kan risken därför också vara stor att vi förändrar förståelsen för. Källhänvisning och upphovsrätt för digitala kartor och geodata GET-tjänsten är ett och nedladdning via Geodataportalen och myndighetsportaler är andra sätt. Upphovsrätt Vad som gäller framgår i licensvillkoren som hör till respektive datamängd Referensguider - Södertörns högskola. Det finns många olika sätt att skriva referenser på. Här hittar du bland annat guider till referenssystemen Harvard, APA och Oxford. Fråga din lärare om du är osäker på vad som ska användas på din kurs I ett av inläggen skrev jag om Behaviorismen och nu kommer fördjupningen om den Behavioristiska teorier. Behaviorismen är kontroversiell teori som gjorde genomslag under olika perioder på 1900-talet.Grundläggande för Behaviorismen är synsättet om hur man ska uppfostras. Det är genom positiva och negativa förstärkningar alltså belöning och bestraffning som man uppfostrar sitt barn.

Källvärdering och källkritik Historia SO-rumme

tydligt varifrån en viss information är hämtad, och vem som står bakom vad i texten - du eller någon annan. Att använda andras texter eller idéer utan källhänvisning är plagiat och inte tillåtet. Hänvisningar kan man göra enligt en rad olika system. Två av de vanligaste är Harvardmodellen och Oxfordmodellen Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa är trovärdig, värd att tro på eller inte. Läs artikeln Därför ska du bry dig om källkritik från Internetkunskap . Fundera sedan tillsammans på vad det betyder att en källa är: sannolik. tillförlitlig Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den? Hur gammal är informationen och är den fortfarande relevant? Hur fick du tag på informationen? Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt Klicka på Infoga källhänvisning och välj sedan Lägg till ny källa. Fyll i källhänvisningsuppgifterna och klicka på OK . När du är klar med dessa steg läggs källhänvisningen till i knappen Infoga källhänvisning , vilket betyder att du inte behöver fylla i alla uppgifter igen nästa gång som du citerar samma källa

Källhänvisning och källförteckning - Ullvigymnasie

Kom ihåg att uppge källan och att du tydligt anger vad som är dina åsikter och vad som kommer från källan. / ämnesrelaterat språk samt // struktur, citat och källhänvisning. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Vi börjar med att titta p. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning Givetvis med källhänvisning. Vad tycker du är ok? Hälsningar, A.Q; Hej! Vilken fantastisk hemsida du har gjort! Otroligt lärorik och givande information och kunskap! Tack så jättemycket Peter för allt. Varje dag lär jag mig och skriver. Hej Peter Vad är historiskt källmaterial? Vad berättar fotografier? Vad berättar texter? Vad berättar ljud? Vad berättar film och Gör en källhänvisning. Hur funkar upphovsrätt? Jämför kartor. Kontakt Stockholmskällan. Hur kan vi hjälpa dig? Har du frågor om källmaterialet i Stockholmskällan kontakta det museum, arkiv eller bibliotek.

Fosterbarnsindustri eller människokärlek : barn, familjer

Källhänvisning etc. Svara Här är en lathund - hjälplista att använda när ni ska ge kamratbedömning. Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska leta efter i en text och därför är den här bra som stöd :) Lycka till Ett trettiotal meme-konton med miljontals följare har blivit portade från Instagram Ni kommer att få lära er vad stilfigurer och retorik är samt hur ni bäst förbereder och genomför en muntlig presentation. Vi kommer att träna på att hålla olika presentationer v 3 skriver ni era manus enligt nedanstående uppgift. Din uppgift är att presentera en av dina förebilder för klassen i en ca 3-5 minuter lång presentation

resonerar om vad som krävs för att sådan vänskap ska fungera. Eleven presenterar något från Hekers novell samt skiljer på egna och andras tankar. Källhänvisning finns om än inte helt fullständig. Innehållet är som helhet fylligt och relevant. Det som presenteras från Hekers novell är rimligt och väl valt. Källhänvisningen är. Vad är plagiering? Vad räknas som plagiering och vad räknas inte som plagiering? Ibland kan det vara svårt att bestämma om något ska räknas som plagiering. Plagiering innebär att man presenterar andra personers idéer, arbete eller ord utan korrekt och otvetydig källhänvisning Forum för levande historia. Vi arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från Förintelsen. Mer om oss

Så byggdes husen 1880-2000 / Cecilia Björk mPanorama över Stockholm på 1870-talet / Heinrich NeuhausDrottninghuset 300 år : en minnesskrift - StockholmskällanStreiff : en kunglig häst / text: Eva-Sofi Ernstell

Vad är en krönika? Krönikor finns i de flesta tidningar, och handlar om något som pågår nu eller precis har hänt: något som är aktuellt. Det som är speciellt för en krönika är att det ska vara en personlig text. Använd Jag-form och berätta underhållande om din åsikt Ändå är den första skriven på svenska. Den är tagen ur Magnus Erikssons allmänna landslag från mitten av 1300-talet. Den andra, däremot, är från en norsk tidning tryckt år 2011. Gränsen för vad som är svenska har alltså inte bara att göra med vad vi kan tolka när vi hör eller läser Vad är det för skillnad mellan vetenskap och pseudovetenskap? 10. Pseudovetenskapen är en verksamhet, som inte bygger på ordentliga vetenskapliga undersökningar. Förespråkarna försöker ändå ge intrycket av att det handlar om vetenskap, genom ordvalet osv Det är vårt upp­drag att hjälpa de an­slutna länderna att hålla vad de lovat. Vad är barnkonventionen? Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar