Home

Är Klorin frätande

Natriumhypoklorit är starkt dödande för alla vattenlevande organismer. När ämnet kommer i kontakt med organisk materia / biomassa omvandlas det dock snabbt till ofarligt salt (NaCl). Det används ofta vid rengöring av föremål och personal inom sjukvården. Däremot är det livsfarligt att förtära eftersom det är frätande. [4 Vissa alkaliska produkter är starkt frätande, och kan ge mycket allvarliga skador vid förtäring, hud- eller ögonkontakt. Inandning kan ge hosta och... Sökord: Kalilut, Kaustik soda, lut, Natronlut. Alkali Klorblekmedel innehåller vanligen hypoklorit och kan vara kraftigt irriterande, eventuellt frätande. Om blek- eller rengöringsmedel med hypoklorit blandas med rengöringsmedel innehållande ammoniak eller syror bildas retande gaser som kan ge andningsbesvär och i allvarliga fall lungskador

Klorin - Wikipedi

Men, läkare säger att man definitivt inte bör använda detta, eftersom klorin kan vara frätande. Så undvik det! Om du har riktigt svåra besvär så kanske inte huskurer fungerar. Då är det bra att kontakta läkare. Det finns även laser, men det är dyrt och det måste du bekosta på egen hand Särskilt för Klor: Vid brand/upphettning bildas giftiga gaser/ångor. Reagerar med vatten och bildar giftiga och frätande ämnen. Vid punktuppvärmning (>110°C) av klorfylld ståltank kan behållarväggen frätas sönder. Fenomenet kallas klorbrand. Vid läckage kan luftens fuktighet fräta hålet större I klorin finns en annan alkalie som heter natriumhypoklorit. Eftersom att alla alkalier också är frätande så irriterar de hud och ögon och då kan det ge frätskador. Man måste alltså vara försiktig när man handskas med olika typer av rengöringsmedel som innehåller både syror och alkalier Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig, dock krävs det en koncentration på 1 000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet

Kemiska produkter - Giftinformationscentrale

Svaga syror och baser kan vara frätande om de är koncentrerade. Klasser av frätande ämnen är: starka syror - Exempel inkluderar salpetersyra, svavelsyra och klorvätesyr En produkt med någon av dessa farosymboler kan vara frätande, irriterande eller skadlig för huden, ögonen och luftvägarna. Vissa kan orsaka kraftiga allergiska reaktioner. Om produkten är frätande kan den ge allvarliga skador redan vid kortvarig kontakt, till exempel om du får stänk i ögonen Klorin är ett varumärke som består av natriumhypoklorit och vatten. Klorin är giftigt, mycket giftigt, särskilt för vattenlevande organismer. Naturskyddsföreningen har längre varnat för och arbetat mot Klorinanvändning. Redan 1992 bedrev de en kampanj som ledde till minskad användning från 5000 ton till 200 ton (!). Det var en minskning med 95 % så väldig Att hushållskemikalier kan vara både giftiga och frätande känner de flesta till. Vad som är mindre känt är att två kemikalier som var och en för sig är relativt ofarliga kan bli potentiellt livsfarliga om de blandas. Här följer en lista på hushållskemikalier du aldrig ska blanda. Blekmedel/klorin och ammoniak Symtom. Det är vanligt att få skräp i ögat. Till exempel gruskorn, gräs, snö, träflisor eller glasfiberull. Det kan också vara skräp av metall, som till exempel rost, metallgrader eller svetsloppor. Metallskräp som flyger mot ögat i mycket hög fart kan ta sig in i ögats inre och orsaka mycket allvarlig skada

PPT - Kemikalier på arbetsplatsen PowerPoint Presentation

Precis som klorin är bleksalt kraftigt irriterande och potentiellt frätande och ska därför handhas med varsamhet och förvaras säkert. Vitvinsvinäger Utöver att vara en användbar produkt för att bli av med fläckar och smuts är vitvinsvinäger varsamt mot tyget och hjälper till att göra det mjukt naturligt Den huvudsakliga risken med denna produkt är dess frätande egenskaper. Akuta effekter Ej klassat som akut-giftigt ämne. Toxicitet vid upprepad dosering Risk för lungödem efter 6 timmar till något dygn. Sensibilisering Eksem (atopiskt eller okänd typ) kan förekomma. Frätande och irriterande effekter Produkten är frätande Flytande klor som rinner ut i vatten börjar koka och bildar en frätande blandning av underklorsyrlighet och väteklorid och ett synligt ångmoln. Klor är inte beständigt i vatten, eftersom gasen är ett starkt oxidationsmedel som oxiderar både organiska och oorganiska föreningar. När klor reagerar med organiska föreningar i vatten bildas många olika slags organiska klorföreningar (AOX-föreningar) säker på att faran är över. Avlägsna tändkällor. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Bör hindras från att komma ned i avloppssystem, källare och gropar, eller andra platser där gasansamling kan vara farlig. Agera i enlighet med lokala beredskapsplanen. Håll vindsidan. 6. 2. Mi l j ö skyd d såtg är d e Alkalier är också frätande (högt pH). Kalium- och natriumhydroxid är exempel på alkalier som kan ingå i rengöringsmedel och förekommer i ugnsrengöringsmedel och propplösare. Ett annat exempel är natriumhypoklorit, som finns i klorin. Alkalier är liksom syror frätande och irriterar därmed hud och ögon och kan även ge frätskador

Blekmedel - Giftinformationscentrale

  1. st 100 m. Skydd - livräddning: Branddräkt och andningsskydd. Skydd - läckageplats: För vätska: gas- eller vätsketät kemskyddsdräkt (typ 1 eller 3) och andningsskydd. För fast ämne: stänktät kemskyddsdräkt (typ 4) och andningsskydd
  2. Klor är starkt reaktivt, d.v.s. det bildar extremt lätt bindningar med andra ämnen. Vid normala temperaturer är klor en gas som lätt inandas. Det reagerar med vattenånga i lungorna och i ögonen och därmed uppstår syra som verkar lokalirriterande och till och med frätande
  3. En grävd brunn med ringar som är 1 meter breda(d.v.s. 0,5m radie) och har en vattenpelare på 7 meter ser uträkningen ut såhär: 7 * 3,14 * 0,5 * 0,5 * 1000 = 5495 liter (d.v.s. 5,495 m³) 2. Mängden klorin som skall använas 1m³ vatten kräver 2,5 liter klorin Räkna ut mängden klorin på följande sätt

Om du har fått ett frätande ämne i ögat är det viktigt att du får behandling snabbt. Klorin kan kännas som att det skaver i ögat när du blinkar om du har fått skräp i ögat. Klorin i ögat Ofta försvinner skräpet i och med att ögat tåras eller om du sköljer det med vatten eller koksaltslösning Klor är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. I rumstemperatur är klor en giftig, oxiderande och frätande gas. Gasen har en gul-grön färg, en skarp kvävande doft och är tyngre än luft 1 2.. Användnin Det är en stark basisk, frätande vätska som har desinfekterande egenskaper. Därför skulle det kunna ha en effekt mot nagelsvamp. Dr. Svamo: Det finns några få, små studier av låg kvalitet som visar på en positiv effekt av klorin som huskur mot nagelsvamp. Det är ändå farligt att behandla hud eller nagel med klorin

Natriumhypoklorit är instabil. Klor avdunstar med en hastighet av 0,75 gram aktivt klor per dag från lösningen. Därefter sönderfaller uppvärmd natriumhypoklorit. Detta händer också när natriumhypoklorit kommer i kontakt med syror, solljus, vissa metaller och giftiga och frätande gaser, inklusive klorgas 6) Grundämnen: brom, fluor, kalium, klor, litium, natrium Riskällor med frätande ämnen: -frätande på hud och ögon. En del ämnen avger gaser som irriterar slemhinnor och luftvägar. - är farliga att förtära. - syror och baser reagerar häftigt med varandra. - är korroderande mot metaller och kan bilda vätgas Värdet är dubbelt så högt som halten; syratal 1 betyder att halten fria fettsyror är 0,5 %. I matoljor vill man ha den så låg som möjligt, helst vid 0,3 (0,15 % fria fettsyror) men helt syrafri olja blir platt i smaken. Alkalisk reaktion pH över 8: Starkt alkaliska lösningar är frätande (egentligen: etsande) Frätande/irriterande på huden Starkt frätande. Beståndsdelar: SODIUM HYPOCHLORITE: Resultat : Frätande efter 3 minuters till 1 timmes exponering Anmärkning : Extremt frätande och förstörande på vävnad. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarliga ögonskador. Beståndsdelar: SODIUM HYPOCHLORITE 4.2.1 preparat som innehåller ett eller flera ämnen som klassificeras som frätande och som tillskrivs riskfrasen R35 eller R34, i koncentrationer som var för sig är lika med eller högre ä

Pläteringen är gjord på ett sådant sätt att det tål dusch, bad och allt vad ett vardagsliv innebär. Använd dock gärna sparsamt vid havs- och poolbad då både saltvatten och klor är frätande på de flesta material. Alla våra örhängen säljs i par Klorin. Farligt avfall. Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper. Det kan till exempel röra sig om ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, cancerframkallande eller fosterskadande

Klor används för att förhindra tillväxt av bakterier och används som ett kommersiellt och industriellt desinfektionsmedel, oftast i simbassänger och vattenreningsanläggningar. När den kommer in i kroppen blir klor extremt frätande och giftig, vilket kräver omedelbar läkarvård Klor förekommer naturligt i gasform och endast i form av föreningar med andra gaser. Under normala förhållanden är det en grönaktig giftig frätande gas. Det är tyngre än luft. Den har en söt doft. Klormolekylen innehåller två atomer. I tyst tillstånd brinner det inte, men vid höga temperaturer samverkar det med väte, varefter en explosion är möjlig En doft av klorin omger sjukhusen som vårdar patienter med ebola. Personalen tvättar ideligen sig själva och sin utrustning i en vattenlösning som innehåller natriumhypoklorit, det aktiva ämnet i klorin.Det relativt ömtåliga viruset förstörs snabbt av medlet. Men för invärtes bruk är det livsfarligt.Redan i augusti rapporterade en reporter på New York Times att människor i sm Klorin Klorin är en produkt som kan anses väldigt effektiv att använda vid rengöring. Dock är det väldigt dåligt för miljön och bör inte användas om du försöker städa mer miljövänligt. Detta då den är väldigt starkt frätande,. - Klor är giftigt för miljön. Dessutom kan medel som innehåller klor bilda klorgas tillsammans med sura rengöringsmedel. Toalettrengöringsmedel är oftast frätande,.

Nagelsvamp - klorin - receptfritt - Vinterbad

Blekmedel (som oftas antingen är väteperoxid-baserat eller klorinbaserat) och vinäger ska aldrig blandas! Tillsammans med ett klorinbaserat blekmedel bildar vinäger den livsfarliga och frätande gasen klor som vid kontakt kan leda till allvarlig hosta, andningsproblem och skador på näthinnorna vid även små mängder. 3. Vinäger + bikarbona SV: Var köper ni flytande klor billigt? Enklast och billigast är att köpa 30% saltsyra (HCL) i en färgbutik. Den är dock starkt frätande så slå i vätskan i en hink med vatten och fördela över hela poolytan, använd gärna skyddshandskar och spola bort ev spill direkt med vatten Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller Klorin eller fosfater av något slag. Maskindiskmedel och vanligt tvättmedel kan också skada badkaret. Du ska alltså inte använda rengöringsmedel som vare sig är frätande eller som repar badkaret. Rengöra bubbelbadka De viktig skillnad mellan klor och natriumhypoklorit är att klor (Cl 2 är en blekgul färggas medan natriumhypoklorit (NaOCl) är ett gröngult fast ämne vid rumstemperatur.. Klor och natriumhypoklorit är kemiska föreningar av det kemiska grundämnet klor (Cl). Termen klor beskriver kemiskt det kemiska grundämnet, men gemensamt är det namnet på klorgas, som vi använder för. Klor är ett frätande ämne som vanligtvis används för att hantera pH-nivåer i simbassänger och vattensystem. Medan den kemiska är säkert när det används på rätt sätt kan olyckor inträffa som gör det en risk för din hälsa och nödvändigt att behandla frätskador av klor i pooler

Klor - RIB Farliga ämne

Klor är en gulgrön gas under rumstemperatur. Brom är en rödbrun vätska under rumstemperatur. Vikt . Klor är den näst lättaste halogen bredvid fluor som finns i den tredje perioden i det periodiska systemet. Brom är tyngre än klor och finns i den 4: e perioden av det periodiska systemet. Oxidationsstater . Klor har åtta olika. Hej! Jag har gjort en laboration, men resultat förvånar mig djupt. Jag har haft vatten, klorin och växtgödning i enskilda burkar med en vitlöksklyfta nedstoppad- så roten är i vattnet. Sju burkar totalt, enligt så här: Vid Start: Flaska 1: Vatten: 115 ml. Flaska 2: Vatten 80 ml. Klorin 0,8 ml..

Kan du ändra färg? - Kemilärarnas resurscentrum

Lösningar med pH över 7 är alkaliska (t ex lut) och lösningar med pH under 7 är sura (t ex ättiksyra). Produkter som har pH värden mellan 2 och 11,5 är i normalfallet inte frätande på hud. Frätskador på ögon, som är mycket känsligare, kan dock uppstå även inom detta intervall. Sura neutrala alkaliska 0 2 7 11,5 14 Skyddsutrustnin Frätande/irriterande på huden Produkten är frätande. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kontakt med ögonen kan förorsaka irreversibla ögonskador. Luftvägs-/hudsensibilisering Ej sensibiliserande. Mutagenitet i könsceller Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Cancerogenite GHS05 frätande Met. (EG) nr 1272/2008 Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. • Faropiktogram GHS05 GHS09 • Signalord Fara • Riskbestämmande komponenter för etikettering: Handelsnamn: Klor Flytande (Fortsättning från sida 1) 48.1.4 Klorin är väldigt frätande och kan på detta sätt lösa upp nageln så att du lättare kan fila ner nageln och göra att den ser finare ut. Däremot är klorin-behandling inget att rekommendera eftersom klorin kan skada huden runt omkring nageln . Huskur mot nagelsvamp - STADSKLINIKE Frätande och irriterande effekter Produkten är frätande. Hudskada kan uppkomma inom mindre än en minut, ögonskada inom sekunder. Synergism och antagonism Ingen information finns tillgänglig. Påverkan på omdömet och andra psykiska effekter Såvitt vi vet påverkar denna produkt inte omdömet i avsedd användning

Klor, ett kraftfullt oxidationsmedel, är det aktiva medlet i många hushållsblekmedel. Eftersom rent klor är en giftig frätande gas innehåller dessa produkter vanligtvis hypoklorit som släpper ut klor vid behov. Blekningspulver betyder vanligtvis en formulering innehållande kalciumhypoklorit Därför hälldes det frätande medlet, som liknar klorin, över matresterna. Satte upp skylt. Giftigt, på grund av stölder är våra sopor preparerade med frätande ämne

Rengöringsmedel med giftiga kemikalie

Frätande och irriterande effekter Produkten är frätande. Hudskada kan uppkomma inom mindre än en minut, ögonskada inom sekunder. Irritation eller frätskador i mun, svalg och/eller andningsorgan kan uppstå vid inandning eller förtäring. Synergism och antagonism Ingen information finns tillgänglig Natriumhypoklorit kan framställas genom att absorbera klorgas i en varm lösning av natriumhydroxid i vatten enligt formeln: + → + + Natriumhypoklorit som används för tekniska ändamål innehåller vanligen en del av den natriumklorid som bildas i tillverkningen.. Ett exempel på en produkt som innehåller natriumhypoklorit är Klorin Handelsnamn: Flytande klor (Fortsättning från sida 1) 39.6.6 • Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG C; Frätande R34: Frätande. R31: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. • Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: Bortfaller. • 2.2 Märkningsuppgifte Väteperoxid (H₂O₂) - frätande och oxiderande. Perättiksyra (C₂H₄O₃) - starkt oxiderande och frätande. Klor (CL) - oxiderande och giftig (Flytande klor Natriumhypoklorit är starkt frätande) Lösningsmedel - till exempel lacknafta, bensin, etanol, etylacetat och terpentin är skadlig I rumstemperatur är klor en giftig, oxiderande och frätande gas. Gasen har en gul-grön färg, en skarp kvävande doft och är tyngre än luft12 Flytande klor Natriumhypoklorit 24 kg UN 1791. Används till automatisk doseringsutrustning med slangpump, exempelvis MiniMaster. Obs! Ställ alltid dunken i ett invallningskärl (balja)

Klor är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. I rumstemperatur är klor en giftig, oxiderande och frätande gas. Gasen har en gul-grön färg, en skarp kvävande doft och är tyngre än luft 1 2. Användning. Klor utvinns ur natriumkloridsalt (NaCl) genom elektrolys ; OBS! Farligt Gods, Frakt tillkommer på 600KR För aluminium Al är värdet av elektronegativitet 1,61 C och det för klor är 3,16 C. Skillnaden i elektronegativitet är 1,55 C. Enligt bindningsteoriens regler, för att en förening ska vara jonisk, måste den ha en skillnad i de elektroniska gensamhetarna hos de atomer som utgör bindningen av ett värde som är större än eller lika med 1,7 C

Klor - Wikipedi

Produkten är frätande. Hudskada kan uppkomma inom mindre än en minut, ögonskada inom sekunder. Produkten är oxiderande och skadar därför snabbt levande material t ex hud och ögon. Irritation i mun, svalg och/eller andningsorgan kan uppstå vid inandning eller förtäring. Relevanta toxikologiska egenskaper BROMO-KLOR-5,5'-DIMETYLHYDANTOI Handelsnamn: Flytande klor (Fortsättning från sida 1) 39.6.6 R34: Frätande. R31: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. • Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: Bortfaller. • 2.2 Märkningsuppgifter • Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Ämnet är klassificerat och märkt enligt CLP. Klor är en miljöfarlig kemikalie. Klor i vätskeform som läcker ut på marken avdunstar till atmosfären. Vid regn återvänder ämnet likväl till marken (i form av väteklorid). Flytande klor som rinner ut i vatten börjar koka och bildar en frätande blandning av underklorsyrlighet och väteklorid och ett synligt ångmol

Alkalier är liksom syror frätande och irriterar därmed hud och ögon och kan även ge frätskador Hypoklorit är den alkaliska jämviktsformen av Cl2 och övergår till Cl2 då pH sjunker. representanter för det hypokloritbaserade rengöringsmedlet Klorin Saltvatten i poolen har många fördelar. En saltklorinator omvandlar salt till klor genom en process som kallas elektrolys. Detta underlättar skötseln av din pool och minskar känslan av frätande klor. KLX saltklorinator är enkel att använda och det finns många tillvalsmöjligheter för ytterligare kemikaliestyrning LOVELY GOLD är vackra hjärtan i guldpläterat titan. Finns i två storlekar: små söta i 4 mm och stora ljuvliga i 8 mm. Pläteringen är gjord på ett sådant sätt att det tål dusch, bad och allt vad ett vardagsliv innebär. Använd dock gärna sparsamt vid havs- och poolbad då både saltvatten och klor är frätande på de flesta material

Lär dig vad Frätande medel kemi - Greelane

Klor används som rening i bassängvattnet. Väl ute i bassängen är det så utspätt att det inte utgör någon fara, men i mer koncentrerad form är ämnet rejält frätande och kan orsaka. Ecodora är en rostfri koncentratspruta på hjul. Tål de flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsområdet PH-värde <5 samt lösningsmedel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren. Fylls med tryckluft via inbyggd nippel, snabb påfyllning och tömning genom stor öppning klor och bundet klor som tillsammans utgör totalt klor. Fritt klor är det vi eftersträvar, det är aktivt verksamt klor som sköter desinficeringen. Fritt klor varken luktar eller irriterar i normal halt. När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor, så kallade kloraminer

Video: Märkning och farosymboler - Kemikalieinspektione

Använd. Aldrig. Klorin. linneaslillagron

Show Your Home Some TLC & Shop Our Limited Time Offers On Selected Lines Today! Bag Free Delivery With Click & Collect On Orders Over £30 - Exclusions Apply Klorin är varumärke för ett rengöringsmedel som består av en lösning av natriumhypoklorit (NaClO) i vatten.På grund av denna ingrediens är Klorin basiskt och frigör klor.Klorin används för rengöring, blekning och desinfektion.Klorin marknadsförs av Colgate-Palmolive. [1]År 1992 bedrev Naturskyddsföreningen en kampanj mot Klorin, där medlet pekades ut som miljöbov Ett annat sätt är att använda olivolja och citron. Då kan man droppa båda dessa saker i ett fotbad. Bada fötterna regelbundet i detta. En annan huskur som sägs hjälpa är att använda klorin. Men, läkare säger att man definitivt inte bör använda detta, eftersom klorin kan vara frätande. Så undvik det Blekmedel. Flytande blekmedel är kraftigt irriterande, eventuellt frätande. Vanligen ingår hypoklorit eller väteperoxid. Bleksalter är kraftigt irriterande, eventuellt frätande. Innehåller vanligen perkarbonat. Klorblekmedel innehåller vanligen hypoklorit och kan vara kraftigt irriterande, eventuellt frätande. Om blek- eller. UN 1017: Klor. Giftig, oxiderande och frätande gas (tryckkondenserad)

Syror och baser gzl

Alkalier är också ämnen som är frätande men de har istället lågt pH-värde, vilket gör att de är basiska. Några exempel på vanliga alkalier är natriumhydroxid och kaliumhydroxid. De finns för det mesta i propplösare och ugnsrengöringsmedel. I klorin finns en annan alkalie som heter natriumhypoklorit Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn. Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer. Ring oss om du inte hittar produkten i listan eller är osäker på vad som bör göras Klor ( latinskt namn Chlorum; bildat av grekiska chlō'ros, 'gulgrön', 'ljusgrön') är ett icke-metalliskt grundämne. Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel. Det ingår som beståndsdel i olika salter, inklusive natriumklorid - koksalt Det är viktigt att skyddsutrustning göras med hjälp av ett material med hög kemisk resistens mot frätande kemikalier av intresse. Det finns ingen enskild skyddsmaterial som skyddar mot alla frätande ämnen! Till exempel, kan gummihandskar vara bra för en kemikalie, men korroderas av en annan

7 hushållskemikalier du aldrig ska blanda - Aktuell Hållbarhe

Skräp eller frätande ämne i ögat. Att få in skräp i ögat är vanligt och det kan kännas obehagligt. Ofta försvinner skräpet av sig själv men om det sitter fast kan du behöva behandling. Om du har fått ett frätande ämne i ögat är det viktigt att du får behandling snabbt. Frätande ämnen som till exempel kaustiksoda, lut, våt. Klorin är frätande. Klor, brom och jod är frätande, oxiderande och miljöfarligt. En fullständig riskbedömning görs av den enskilde läraren, gärna utifrån Riskbedömningsunderlag - Tilllverkning och destruktion av halogenlösningar (893 Kb) Utförande. Tillverka halogenerna. Häll 1 cm 3 klorin i provrör A och tillsätt ca 0,5 cm 3. Klor är en reaktiv gas med stickande lukt. I rumstemperatur är klor en gas med stickande lukt. Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom gasen kan vara skadlig även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Klor är tyngre än luft. Klorgas och vattenånga bildar tillsammans giftig och frätande väteklorid Hittade endast om klorin i ögat, inget klorin mögel! smulpaj blåbär ica SKADOR PÅ HUVUD OCH ÖGON. Skräp eller frätande ämne i ögat. Att få in skräp i ögat är vanligt och det kan kännas obehagligt. Sökord. Klorrengöring, Klorin, Fläcksalt, Natriumhypoklorit, Bleksalt, Rengöringsmedel. Publiceringsinfo. Faktagranskad 10 juni av

Riskfaktorer - Frätande ämnen, ev. oxiderande. Frätskaderisk vid hudkontakt med ämnet och vid inandning av ångor, aerosoler eller finfördelat fast ämne. Symtomen kan vara fördröjda. Se fliken Akutvård. Eftersom ämnet är frätande finns risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen, och med stark värmeutveckling som följd ALLRENGÖRING KLORIN 1,5L från AJAX Artikelnummer: 00289919