Home

Konjunktionella adverb

En del av Folkbildningens öppna lärresurser. Skip to content. Vad är grammatik? Ordklasser; Substantiv. Konkreta - abstrakt Här kan du lära dig:1. vad ett konjunktionellt adverb är för något2. var i en sats du kan placera den 3. få exempel på olika typer av konjunktionella adverb. 8: Adverb som beskriver i vilken grad något är kan vara: tillräckligt, extremt, ganska, otroligt, lite, massor, alldeles, knappt, något, totalt, ytterst, väldigt konjunktionella adverb: också, dessutom, därtill, likaså, vidare, dels-dels, dock, annars, i alla fall, nämligen, snarare, ändå, ju, alltså, således, därför, följaktligen; konjunkt. adv. + konj: både-och, såväl-som, inte bara-utan även, antingen-eller, varken-eller; Ord som inte kan inleda en mening är exempelvis Hur använder man konjunktioner? Beröm, rättelser eller synpunkter? l Publicera dig? Konjunktioner är ord som binder samman ord eller grupper av ord och beskriver förhållandet mellan dem. Ordet konjunktion betydde från början förening. Konjunktioner är oböjliga ord, som man använder för att binda samman ord eller grupper av ord

Konjunktionella adverb Varför säger man så

Ordföljd och konjunktioner. § 29 Ordföljd i huvudsats 47. § 30 Samordnande konjunktioner 48. § 31 Konjunktionella adverb + samordnande konjunktion 49. § 32 Ordföljd i bisats 49. § 33 Underordnande konjunktioner 50. § 34 Underordnande konjunktioner och prepositioner 51. § 35 Satsadverb 52 Konjunktionella adverbial uttrycker en sats (semantiska) förhållande till förkontexten. Det är sålunda fråga om adverbial som sålunda , nämligen , och också . Dessa adverbial definieras av predikatet legal.adv.conj 5 Konjunktionella adverb Konjunktionella adverb fungerar som kopplingsord mellan meningar och satser precis som konjunktionerna. Svenska språket har gärna sambandsord som understryker det innehållsliga sammanhanget i texten Sambandsmarkörer finns i olika ordklasser. Sambandsmarkörer hittar du i flera olika ordklasser.De flesta sambandsmarkörer är så kallade formord (ord utan egen betydelse) och tillhör någon av följande ordklasser: konjunktioner, subjunktioner, flerordsprepositioner och (i viss mån) konjunktionella adverb

En kort genomgång av vad konjunktioner och subjunktioner är Adverb. Adverb - definition; Tidsadverb; Rumsadverb; Sättsadverb; Gradadverb; Orsaksadverb; Relativa adverb; Satsadverb; Konjunktionella adverb; Bildning av adverb; Prepositioner; Konjunktioner. Konjunktioner - definition; Samordnande konjunktioner; Underordnande konjunktioner; Interjektioner; Satslära. Ordföljd. Del 1 Huvudsats rak ordföljd; Del 2 Huvudsats rak ordfölj

Start studying Svenska språkets struktur. Del 4. Verb, adverb, konjunktioner, morfem.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vissa satsadverb kallas konjunktionella adverb eftersom deras funktion liknar konjunktionernas. Konjunktionella adverb också, även, dessutom; vidare, inte (...) heller förresten, för övrigt. 3) språkv. partikel (ord l. ordförbindelse) som utan att utgöra en satsdel i eg. mening (subjekt, objekt, adverbial osv.) l. utan att angiva ngt visst bestämningsförhållande mellan olika satselement tjänar uppgiften att logiskt förbinda olika satser l. satsdelar med varandra; äv. allmännare, med inbegrepp av vissa konjunktionella adverb; förr stundom äv. med inbegrepp av vissa.

124 Satsadverb 126 Konjunktionella adverb 127 Konjunktionella adverb och konjunktioner 131 Lucktext 133. KONJUNKTIONER 135 1 2 3-5 6 Samordnande konjunktioner 136. subjunktioner, konjunktionella adverb och metaforiska konnektiver e.t.c., kan hjälpa läsaren att förstå vilken relation satserna har till varandra. Men satskonnektionen behöver inte vara explicit (markerad). Ibland kan sambanden mellan satserna förstås utan konnektiver och satskonnektionen sägs då vara implicit (omarkerad) 6.4.1 Konjunktionella adverb 24 6.5 Retorik 26 6.5.1 Lyssnaraktivering 26 6.5.1.1 Tilltal 27 6.5.1.2 Frågor 29 6.5.1.3 Uppmaningar 30 7 Diskussion 31 Litteratur 35 . 4 1 Inledning Det finns fler och fler olika typer av tidningar idag och marknaden blir bara större. Den kanske. konjunktionella adverb (Nyström 2001:103-104). 6 Konjunktioner binder ihop satser av samma slag, men kan även användas för att binda ihop fraser eller ord, t.ex. mor och barn. I denna undersökning är endast de konjunktioner som binder iho

Andra adverb är konjunktionella verb (knyter an till något man sagt skrivit tidigare ex: ändå, dessutom, därefter) och interrogativa adverb (frågande, ex: varifrån, hur, varför i frågesatser) Ex på adverb: Katten spinner mjukt. Adverb. Kattens nos är mjuk. Adjektiv. Konjunktioner och Subjunktioner. Konjunktioner Konnektiverna är i allmänhet konjunktioner (binder ihop satser av samma slag; exempel: och, men), subjunktioner (inleder bisatser; exempel: sedan, eftersom) eller konjunktionella adverb (exempel: dessutom, nämligen), men också andra slag av uttryck kan ha en textbindande funktion, till exempel fraser som sagt och gjort och till att börja med konjunktionella adverb) Efter Nu När Sen Sedan Disposition Kronologi . Hur ser du på grammatik? • Märker ibland hur man bland vuxna kan möta en märklig attityd, som att det är coolt att inte ha så mycket insikt i den dötrista grammatiken satsadverbial, faktiskt och troligen, och två konjunktionella satsadverbial, däremot och nämligen. Resultaten visar att mittfältet är den vanligaste placeringen av adverb, och stämmer därmed väl överens med SAG:s beskrivning. Störst skillnader mellan sverigesvenska och finlandssvenska förekomme Adverb är ord som frågar om tid, rum, sätt och orsak (när, var, hur och varför) och uttryck som ger svar på dessa frågor, såsom igår, här, fort och av glädje. Adverb kan också modifiera en hel sats (inte, kanske, förstås), eller vara textbindande, konjunktionella: (alltså, därför, emellertid)

Konjunktionella adverb - YouTub

Konjunktionella adverb: emellertid, dock, likväl, däremot, tvärtom, nämligen, ju, därför etc. www.gu.s e Vad är svårt i läromedel? •Fackord -nya för alla elever •Allmänna abstrakta ord i läromedel •Ämnesrelaterade ord •Nominaliseringar •Passivformer •Sambandsor De är ofta konjunktioner och konjunktionella adverb (a.a.). (Vilket kallas konjunktionella satsadverbial enligt SAG § 30- 49, exempelvis dessutom, däremot, alltså). Ett exempel ur Så som i himmelen är: men som sagt 24 växlar måste du ha 24 växlar måste du ha หน้า 190 Konjunktionella adverb ตอนต้น 43. หน้า 190 - 191 Konjunktionella Adverb ตอบจบ 43. หน้า 192 Konjunktioella adverb 43. หน้า 193 -194Konjunktioella adverb 43. บทที่ 8 คำสรรพนาม (Pronomen) 4

Vi förstår vårt språk och kan göra oss förstådda. På en abstrakt nivå kan vi alltså vår grammatik. Men vi kan också ha nytta av att mer medvetet känna till vå Konjunktionella adverb. Konjunktionella adverb (conjunctive adverb) är mindre vanliga i dagligt tal, men däremot vanliga i skrivna texter. Exempel på konjunktionella adverb är however, therefore, moreover och unfortunately. Exempel med konjunktionella adverb som första ordet i meningen: Still, it was a good try. Suddenly, I could hear a Modala Satsadverbial. dieser screencast wurde mit explain everything™ interactive whiteboard für ipad erstellt. det här är fjärde klippet i en serie om ordföljd. jag går här igenom satsadverbial. ett exempel på satsadverbial är ordet inte. vilken plats i mening ska ordet m.y.r.h svenska ##### t.me myrhsvenska facebook myrhsvenska c myrhsvenska sfi, sandbackaskolan arvidsjaur utgörs primärt av konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb (Nyström, 2001). Exempelvis är ordet när i följande mening ett konnektiv, Vattnet börjar koka när det hettas upp. Ordet när beskriver på vilket sätt som de två satserna hänger samman med varandra, det är när vattnet hettas upp som det börjar koka

Sammanfattning av grammatikkurs (både utifrån föreläsningar och kurslitteratur) svenska äsvd01, delkurs (svenska språkets struktur) föreläsningsanteckninga subjunktioner eller konjunktionella adverb. Konstituent är en grammatisk term som omfattar fraserna i texten, exempelvis nominal- och verbfraser. En bindning förutsätter en koppling mellan två konstituenter med samma referent. I uppsatsen använder jag mig av termen konstituent då jag syftar på ett begrepp med en återkommande referent Undersökningen visar att svenska recensenter hellre uttrycker negativ kritik implicit, t.ex. genom att negera positiva emotiva uttryck eller genom att använda konjunktionella adverb, medan de tyska även använder sig av explicit negativt värdeladdade ord. Den enda strukturella skillnaden är att informationen om vem som spelat vad, var och när nämns på olika ställen i tyska och svenska.

Ordföljd och konjunktioner § 29 Ordföljd i huvudsats 47 § 30 Samordnande konjunktioner 48 § 31 Konjunktionella adverb + samordnande konjunktion 49 § 32 Ordföljd i bisats 49 § 33 Underordnande konjunktioner 50 § 34 Underordnande konjunktioner och prepositioner 51 § 35 Satsadverb 52 Adverb (sfi) sfi, sandbackaskolan arvidsjaur. sfi, lär dig svensk grammatik på svenska. sfi, kurs c d. sfi, lär dig svensk grammatik på svenska. sfi, lär dig svensk grammatik på svenska. videon ger exempel på olika satsadverb och dess placering i satser. videon tar också upp konjunktionella adverb och tidsadverb. sfi, sandbackaskolan. Adverbs tell us in what way someone does something.Adverbs can modify verbs (here: drive), adjectives or other adverbs Sidan redigerades senast den 30 december 2018 kl. 01.37. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden) Adjective or adverb konjunktions-ögonblick - SAOB. 1) (†) handling(en) att förena l. förbinda ngt med ngt annat l. förhållandet att förena sig l. träda i förbindelse med en annan l. andra; konkretare: förening (se d. o. 5, 7), förbindelse (se d. o. 1 d). Een conjunction aff een deell vthaff K: M:ttz i Danmarcks armée med h: K: M:tz armee

Konjunktion (från latin coniunctio 'anslutning'), även: bindningsord, sammanfogningsord; Korsning är den term som används i grammatik för en del av talet som skapar syntaktiska förbindelser mellan ord, delar av meningar eller meningar och samtidigt uttrycker logiska eller grammatiska förhållanden mellan de anslutna elementen. Tillsammans med prepositionerna, som tjänar ett liknande. I uppsatsen undersöker jag därför LIX, syntaktisk nivå i form av meningslängd, sats- och meningsbyggnad, lexikal nivå i form av ordens längd, bruklighet, form, stilvalörer samt förekomsten av anglicismer, textnivån i form av konjunktionella adverb och slutligen retoriska grepp i form av lyssnaraktivering

Man kan behandla de språkliga kategorierna icke satsformade meningar och ellipser på olika sätt: a) som en rent stilistisk fråga med avseende på hur pass vanliga och acceptabla de ä

Det finns två olika sorters particip: perfekt particip och presens particip. /Perfekt particip Perfekt particip är en verbform som du använder för att beskriva att någon eller någon har blivit utsatt för en rörelse eller handling. Denna verbform slutar på ändelserna -ad, -d, -t, -en eller -dd. Meningar med verbformen perfekt particip Det ringa antalet konjunktionella adverb anses i allmänhet vara ett typiskt drag för vuxna talare och eventuellt också skribenter (jfr Lindberg, Juvonen & Viberg 1990:190). Trots att satsbindningarna utgör den största gruppen av de olika bindningssätten, använder båda skribentgrupperna dem med måtta Tempus är ett namn på de olika tidsformer, som man bildar av hjälpverb och huvudverb. Dessa. Det finns tre olika tempus i dåtidssystemet: pluskvamperfekt, preteritum och futuru

Akademiskt skrivande - umu

Sambandsmarkörer hittar du i flera olika ordklasser.De flesta sambandsmarkörer är så kallade formord (ord utan egen betydelse) och tillhör någon av följande ordklasser: konjunktioner, subjunktioner, flerordsprepositioner och (i viss mån) konjunktionella adverb alltså det vill säga (dvs) detta innebär att exempel på detta exempelvis i huvudsak med andra ord snarare speciellt så att. Friday, February 06, 2009. Guide II para meus Blog 1. Começar:... Na verdade é mesma coisa. Portanto o idioma sueco tem 4 formas duas no singular e duas no plural och genitiv ( ägandeform) eller grundform. Svenskan har två kasus: grundform och genitiv. a)Förkortningar [abreviaturas] nesse Post [Inlägg], você vai encontrar todas as. Учебник по грамматике шведского языка для гимназий. 172стр. Studentlitteratur, Lund, 2015 Heltäckande övningsbok i grammatik avsedd för undervisning i svenska som andra språk nivå Grund, 1, 2, Komvux. Innehåll: Inledning Substantiv Adjektiv Ordföljd Indirekt tal Konjunktioner Satsadverb och.. Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. 12 Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud konjunktionella adverb: också, dessutom, därtill, likaså, vidare, dels-dels, dock, annars, i alla fall, nämligen, snarare, ändå, ju, alltså, således, därför, följaktligen; konjunkt. adv. + konj.

Vad är konjunktioner? Ordklasser

  1. Hylla: 439.7824; Personnamn: Fasth, Cecilia, 1944- Titel och upphov : Form i fokus : övningar i svensk grammatik. Del C; Utgivning, distribution etc.
  2. Ords funktion (verb, adjektiv, adverb- ordklasser, grammatik). Ord delas in i ordklasser och satsdelar efter vilken funktion ordet har. Vill ordet berätta eller beskriva vad du gör eller hur du ser ut ; På svenska slutar grundformen oftast på -a, preteritumformen på -de och supinumformen på -t, t.ex. arbeta - arbetade - arbetat
  3. Preteritum (imperfekt) Preteritum är det tempus som berättar om något som kanske hände igår, förra veckan eller för flera hundra år sedan (då-tid). Ibland kallas detta tempus också för imperfekt,.. Det innebär att man använder preteritum (verbets dåtidsform) i värderande satser även när man talar om nutid
  4. I spanskan finns tre olika böjningsmönster för regelbundna verb. Ett verb består av en stam och ändelser Present Perfect Conjugation of tener - Perfecto de indicativo de tener. Spanish Verb Conjugation: yo he tenido, tú has tenido, él / Ud Tener är spanska verbet betyder att ha, som i besittning av något. Det finns ett andra verb på.
  5. Preteritum spanska meningar. Den används för enstaka, avslutade handlingar - alltså något som någon gjorde en gång och blev klar med. Exempel på svenska meningar som skulle översättas med preteritum på spanska är Igår gick jag till affären, köpte en liter mjölk, gick hem och drack upp den Preteritum.I spanska språk finns det två olika form av preteritum som kallas Pretérito.
  6. Svenska Akademiens ordböcker. Meny. Hem; Om. Ordböckerna; Akademien; Webbplatsen; Cookies; Hjäl

Konjunktionella adverb, en del av folkbildningens öppna

Samband mellan satser - Språkbru

satsadverb vissa TSR-adverb konjunktionella adverb, adverbiella pronomen Det här slår hårt mot ungdomar. Bodil är mycket noggrann. Det här slår väldigt hårt mot ungdomar. Anger semantiska förhållanden som tid, sätt, rum, grad, 67 Hon kommer alltid sent. Foreman slår hårt. De bor hemma. 68 Satsadverb Konjunktionella adverb Konjunktionella adverbial utgörs alltså av adverbfraser vars huvudord i lexembasen markerats som ett konjunktionellt adverb, d.v.s. har särdraget CONJ. Omständighetsadverbial benämnes här sådana adverbial som består av en prepositionsfras vars rektion utgörs av en explikativ bisats med att som bisatsinledare Konjunktionella adverb • Visar samband mellan meningar i en text. Binder texten. • också, dessutom, dock, ändå 6. Prepositioner • Böjs inte, sluten klass, väldigt vanliga • Anger relationer i tid, rum mm • på, i, över, under, till, med • Boken ligger på bordet tydelsegrupper hos satsadverbial: modala, konjunktionella, fokuserande och negerande. Oftast representeras denna satsdel av adverb med om-ständighetsbetydelse, i synnerhet adverb som uttrycker logisk relation, negation och talarattityd. Som typiska modala satsadverbial kan följan-de adverb anges: kanske, tydligen, naturligtvis, nog över adverb och för det till klassen omständighetsbetydelser: De olika slags omstän-digheter som anges med adverb (med eventuella bestämningar) kan grupperas i sätt, tid, rum grad, logisk relation m.fl. Här förs alltså till gruppen som betecknar logisk relation

subjunktioner, konjunktionella adverb eller motsvarande textsammanbindande uttryck). Vidare t o gs hänsyn till val av uttryck i fundamentfältet, e xempelvi Adverb som beskriver samband. Du kan använda adverb, när du vill beskriva ett samband mellan saker. Exempel: Han var väldigt trevlig, därför ville hon stanna. Per ville också ha en glass.; Berit är i Stockholm, hon kommer emellertid tillbaka imorgon.; Hon var noga med att komma i tid, alltså tog hon ofta taxi Utöver detta finns konjunktionella satsadverbial (t.ex. dessutom, även, Ju är också ett sammanbindande adverb, en typ av adverb som antingen ingår i par med sig själva, t.ex. Dels - dels, med en konjunktion; visserligen - men, såväl. Konjunktionella adverb . Adverb Du använder adverb för att beskriva ett verb, adjektiv eller adverb. Exempel: Du skriver väldigt vackert. Pelle körde en bil snabbt. Ella är fantastiskt söt. Sven skyndade raskt till matchen. Vi solade mycket på semestern Skriv ett ord på spanska < Sök! > Start Adverb

1. och 2. är klassiska exempel på användningen av konjunktionella adverb också och inte...heller och så de följer basregeln om att: De konjunktionella adverben kan ha olika placeringar i satsen. Vissa står oftast på satsadverbialets plats i en HS (S + V + sa), medan andra har en friare placering, tex: 3. Stefan kan läsa Vad är tidsadverb Tidsadverb, adverb som angir tid, som for eksempel nå, da, før, tidligere, etter, etterpå, senere, deretter . tidsadverb n (bokmål/riksmål/nynorsk) adverb som sier noe om tiden noe blir gjort på, f.eks. n å, Också är ett s.k. konjunktionellt satsadverbial som uttrycker en logisk relation mellan satsens innehåll och. negerande adverb, som till exempel ej, icke och ingalunda, förekommer. Genom de konjunktionella satsadverbialen uttrycks vilket logiskt samband som föreligger mellan två yttranden eller propositioner. De kan bland annat beteckna ett adversativt förhållande, som i exempelmening (10), ett additivt

Konjunktionella adverb 'ockst, Sven, dessutom; vider, inte (..) eller ju namligen forresten, for ovrigt alts; folaktligen, dirfor stledes;sslunda {an ~ n; 6msom ~ msom:; dels ~ dels 'emellertd, dock, ands, alla fall likval 'ydligen, uppenbarligen wots allt; trots det daremot; vartom legerligen, i sjalva verket Atminstone (ft) 120 {© 1998 FasthKannermark » Kopiering forbjuden ADVERB. The adverbs can realise at least 30 different functions and it is common that one adverb. has several functions. Mostly, the adverbs modify and hedge utterances, mark agreement or På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment. Boken är tänkt att användas tillsammans med På svenska! 2 och På svenska! 3, men är också lämplig som en fr

Adverb svarar på frågan när, var eller hur. Exempelvis igår, utomhus och slarvigt.. En del adverb kan kompareras, exempel försiktigt, mer försiktigt, mest försiktigt.. Det vanligaste sättet på svenska att göra ett adjektiv till adverb är att sätta ett -t på slutet Adverb allmänt 2. Hur man bildar adverb 3. Tidsadverb 4. Rumsadverb 5 Den där Det är ett funktionord om använd på engelka för flera grammatika ändamål. Dea inkluderar: om en kompletterande / underordnad konjunktion. (Han bad att hon kulle gå.) Att införa en retriktiv relativ klauul (Tetet om hon tog var vårt.) I den här rollen kan det analyera antingen om ett relativt uttal eller om en konjunktion om i det förta fallet ; e engelka relativa.

Satsadverbial på rätt plats - Språkbru

Det rör sig ofta om tolkningar av sätts-och gradadverbial jämfört med or- saks- och omständighetsadverbial (kod 45 resp 46) och ibland även typen satsadverbial kontra tidsadverbial (kod 42 resp 43) Konjunktionella adverbial utgörs alltså av adverbfraser vars huvudord i lexembasen markerats som ett konjunktionellt adverb, d.v.s. har särdraget CONJ Adverb är i första hand en bestämning till verb (hon arbetade effektivt), adjektiv (hon hade en ljust rosa klänning) eller andra adverb (han sprang mycket snabbt). Adverb är också de frågande orden (exempelvis när, hur, var, vart, varifrån, hur mycket), nekande ord (inte, ej etc.) och konjunktionella uttryck (t. ex. varken eller, dels dels) Dessa adverb kallar man konjunktionella adverb, eftersom de har nästan samma funktion som kon-ndgonstans, ingenstans, nagorlunda, ndgonsin,'alltid. (= vid alla tilltällen), junktioner. (Se Konjunktioner § 802.) I motsats tiji konjunktionerna pa-. En nominalfras (ofta förkortat NP på engelska och NF på tyska) är inom grammatiken en fras, det vill säga en del av en sats, som syntaktiskt fungerar som ett substantiv (ett nomen) Konjunktionella adverbial utgörs alltså av adverbfraser vars huvudord i lexembasen markerats som ett konjunktionellt adverb, d.v.s. har särdraget CONJ Ofta är de konjunktionella satsadverbialen allmänna bestämningar till hela den sats där de står, men ibland kan de syfta på ett speciellt led, ett fokus. Adverb fungerar som bestämningar, adverbial, till verb, adjektiv och andra adverb samt som attribut till substantiv

1992) med tema- och remafält i en sats återfinns det rematiska fältet, det vill säga det som har huvudordet står till höger i satsen Satserna i språket är uppbyggda av fraser, vilka i sin tur är uppbyggda av ord. Det syntaktiskt överordnade ordet i en fras kallas huvudord Konjunktionella adverbial uttrycker en sats (semantiska) Detta krav är uppfyllt om huvudordet i lexembasen. Pronomin ware , are , unu och vågar ofta använda oregelbundna nominativa/genitiva former med ga : waga , aga , uNga och daga . Formen uNga kan också uttalas NNga . Hachijō ha Sambandsmarkörer hittar du i flera olika ordklasser.De flesta sambandsmarkörer är så kallade formord (ord utan egen betydelse) och tillhör någon av följande ordklasser: konjunktioner, subjunktioner, flerordsprepositioner och (i viss mån) konjunktionella adverb Betona autonomi (hur du gör är upp till dig men vad man gör för att uppfylla kraven i lagstiftningen är något som jag.

Olika sorters adverb - SFI - Svenska för invandrar

Vad är adverb? Ordklasser

Form I fokus Konjunktionella adverb Flashcards Quizle

C Form i Fokus Facit - Free download as PDF File (.pdf) or read online for free. suedez New Delhy: Pankaj Publications, 2005. 256 p. ISBN: 978-8187155515. The most important part of the middle game is the middle game, when you have half of your force dead and rest half is spread on the board Sen drog jag tigerskämtet. Sen drog jag alla skämt jag möjligen kunde komma på. Sen var konstfesten slut och J hade talat om en mystisk och spännande båt som hette Patricia som hon föreslog att vi skulle bege oss till eftersom båten inte stängde porten före fem. Jag var full och hade knästrumpor så jag sa ja