Home

Artikel 17 rapportering 2022

EU:s art- och habitatdirektiv SLU Artdatabanke

Rapportering. Rapporteringen enligt direktivet görs vart sjätte år och formuleras i direktivets artikel 17. Senaste rapporteringen skickades till EU den 29 april 2019. ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket (NV) och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sammanställt underlag till rapporteringen för merparten av arterna och alla. Artikel 17-rapportering - nuläge Engångsinsatser och drift/pilotdrift har genererat data och ökad kunskap: 1110, 1130, 1140, 1160, 1170 (in- och utsjö), 1180, 1650, 8330 Sammanställning och analys . Artikel 17-rapportering 2019 Vad ska göras? • Nästa rapportering till EU 2019 • Bedömningsarbetet sker under 201 artikel 17 i EFPIA-koden för personal inom hälso- och sjukvården), måltider och drycker (regleras av artikel 10, bland annat avdelning 10.05, i EFPIA-koden för personal inom rapportering 2019: Donationer och bidrag till en hälso- och sjukvårdsorganisatio

 1. Bank och kreditmarknadsbolag. Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen
 2. mening som avses i artikel 17.1 c i det direktivet. 31.12.2018 SV Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 (1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32. (2) Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighe
 3. Utifrån medlemsländernas rapportering till EU 2019 och EU kommissionens utvärdering av resultaten som presenteras i två rapporter The State of Nature in the European Union och State of Nature in the EU från 2020 står det klart att EU inte kommer nå målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2020
 4. enhetlig elektronisk rapportering. 2019/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specifi- krav som ställs upp i den paragrafen (artikel 8 i ESEF-förordningen)
 5. Nya regler om hållbarhetsrapportering. Med start i mars nästa år kommer nya regler om hållbarhetsrapportering på värdepappersmarknaden att stegvis börja gälla. FI vill uppmana företag som berörs att redan nu börja förbereda sig. Exempel på förberedelser kan vara att identifiera hållbarhetsfaktorer och se hur hållbarhetsrisker.
 6. ister handelsavtal om/när landet lämnar EU

Hvert sjette år skal Danmark, jf habitatdirektivets Artikel 17, rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen. August 2019 fremsendte Miljøstyrelsen Danmarks rapportering i form af en Acces-database. Denne rapport er et kort overblik over den fremsendte database Habitatdirektivets Artikel 17, rapportere be-varingsstatus for naturtyper og arter samt Natura 2000-forvaltningsindsatsen til EU-kommissionen. Miljø- og fødevareministeriet fremsendte i august 2019 Danmarks Artikel 17-rapportering for perioden 2013-2018. Rapporteringen i 2019 er foretaget af Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed på grundlag a Kartläggning av SVTs rapportering kring Donald Trump - oktober 2019. Antal artiklar: 48 Positiva: 2 (4,17 %) Neutrala: 19 (39,58 %) Negativa: 27 (56,3 %) 1 oktober 2019. Negativ artikel om anklagelser mot Trump att han ska ha pressat Australiens premiärminister Scott Morrison om tjänst. https:. den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets 6.20 Utvärdering och rapportering - artikel 21.. 140 6.20.1 Direktivets bestämmelser.. 140 6.20.2 Överväganden.

Bank- och kredit Finansinspektione

Upphovsrättsdirektivet, [1] eller copyrightdirektivet, [2] fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, [3] är ett EU-direktiv.Dess syfte är att harmonisera och modernisera bestämmelser om digital upphovsrätt. 17 04 11 Andra kablar än de som anges i 17 04 10. 17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor: 17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/ 2066 - av

22 maj 2019. Vilka SQL Server -vyer som stöds ska användas med SCCM -rapportering? Artikel ›Endpoint Insights. 17 april 2019. Elva tips för Windows 10 offline filer. Artikel ›Endpoint Insights. 3 april 2019. Så här installerar du en SCCM Reporting Services Point. Artikel ›Endpoint Insights. 23 oktober 2018. Vilka. 2021. Sidantal: 28. Publikationstyp: Rapport. Övervakningen av fladdermöss inleddes i början på 1980 - talet i delar av Sverige. Sedan dess har både metodik och teknik utvecklats och bidragit till att kunskapen om fladdermössen i Sverige har ökat betydligt. Övervakningen sker inom de tre olika verksamheterna regional. den 17 december 2019 . sådana försäkringsföretag som omfattas av artikel 4 i IAS-förordningen, 10. juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering, om inte annat följer av lag, annan författning eller av dessa föreskrifter och allmänna råd Bostadsförmån. Här redovisas reglerna för när en skattepliktig bostadsförmån uppkommer och när dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt kan beskattas. Förmån av permanentbostad Förmån av fri permanentbostad värderas vid inkomstbeskattningen till marknadsvärdet. Om den anställde själv betalat något för förmånen sätts. 23. Enligt artikel 1.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393, (i) ska perioden som den första rapporten ska täcka löpa från den 1 april 2019 till 30 juni 2019; och (ii) företag som internaliserar avveckling ska skicka den första rapporten de behöriga myndigheterna till den 12 juli 2019

EU 376/2014 - Artikel 1 (2) 6. 17. Tidsram för rapportering. Händelserapportering i dagsläget. E5X rapportering och RIT Den 26 mars 2019 kl12:04 UTC flög en Cessna 172RG som bibehöll 1200 fot in i ett Norrköpings kontrollzon utan giltig klarering. Datum:. Rapportering av 2019 ¨års kontroll av ekologisk produktion. Hit skickar du även frågor som rör rapporteringen. livsmedelsverket@slv.se Aktörsfil januari, och Rapportering av 2019 ¨års kontroll av ekologisk produktion. Skriv i ämnesraden på e-posten vad ni skickar in samt det diarienummer ni har fått av myndigheten Rapportering och e-tjänster. Licenser och tillstånd. Spårbarhet. Sverige tilldelas 10,989 ton vitling enligt RF 1380/2013 artikel 15.9 (WHG/03A) 2019-10-25. Tyskland överför 36 ton vitling till Sverige (WHG/2AC4) 2019-10-24. 2019-06-17. Sverige överför 1. 2 .7 Nyheter från Rådet för finansiell rapportering skulle presenterats om IAS 17 Leasingavtal tillämpats även under 2019, vilket underlättar för läsaren att förstå de finansiella rapporterna och effekten av IFRS 16 . Vi beskriver i vår artikel de nyheter som.

Arter och naturtyper - statusrapport i EU - Naturvårdsverke

4. 8 kap. 1-17 §§ djurskyddslagen (2018:1192) och 5. kap 2 §, 8 kap. 6-11 §§, 13 och 16 §§ i djurskyddsförordningen (2019:66), samt 5. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:4) om cirkusdjur. 2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser och allmänna råd om hur offentli Rapportering för resolutionsplanering 2020 Periodisk inrapportering för resolutionsplanering 2020 ska ske i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624 till Finansinspektionen. 1. Liksom 2019, kommer Riksgälden därefter att inhämta informationen från Finansinspektionen Gå direkt till innehållet. Suomeksi ; In English ; Press & publicerat; Blanketter; Statistik; Regelverk; Rapportering Se artikel 17 i kapitel V i förordning (EU) nr 142/2009 Se kapitel III i bilaga VIII i förordning (EU) nr 142/2009 Jordbruksverket 2020 -06 09 Dnr 6.7.18 18175/2019 9(

Rapporteringsskyldigheten (artikel 44): vart femte år. Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 17 juni 2011 (CRC/C/FIN/CO/4). Finlands kombinerade femte och sjätte rapport överlämnades till kommittén den 26 juli 2019 (CRC/C/FIN/5-6). Den kommer att behandlas vid kommitténs 91:a session den 12-30 september 2022 I februari-mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015-2019! Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått.

Publicerad: 2019-04-15 | Uppdaterad: 2019-04-24 . Ur innehållet: Denna artikel innehåller kort information om kommande rapportering av målmarknad via InsureSec. Rapportering kan göras av alla f&o Läs mer. Handlar om: målmarknad. InsureSecs nyhetsbrev februari 2019 Publicerad: 2019-02-12 | Uppdaterad: 2020-04-0 2019/2162 av den 27 november 2019..... 387 Bilaga 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2160 av den 27 november 2019.. 417 Bilaga 4 Artikel 129 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut oc

Nya regler om hållbarhetsrapportering Finansinspektione

4 eu-rÄtt och eu-miljÖrÄtt 17 4.1 eu-rÄtt 17 4.2 eu-miljÖrÄtt 19 5 art- och habitatdirektivet 20 5.1 allmÄnt om direktivet 20 5.2 natura 2000 21 5.2.1 allmÄnt 21 5.2.2 sÄrskilda bevarandeÅtgÄrder 22 5.3 kompletterande skydd av livsmiljÖer inom eu 25 5.3.1 allmÄnt 25 5.3.2 eu:s skogsstrategi. 25 5.3.3 artikel 10 ahd 2 Data fra overvågning af arter og naturtyper indgår i dette års rapportering som opdaterede hjemmesider på novana.au.dk, hvor også grundlaget for Danmarks rapportering af naturtyper og arter til EU i medfør af habitatdirektivets artikel 17 og Danmarks rapportering af fugle i medfør af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 12 er vist 2019-03-29 4 (17) så kallad Excessive Deficit Procedure, EDP. Detta sker i samspel mellan EU-kommissionen, EU-rådet och medlemsstaterna. Förfarandet vid alltför stora underskott beskrivs i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Artikel 126 samt Protokoll (nr 12). Där fastställs att medlemsstaterna sk Föreskrifter och anvisningar 5/2019 Utfärdade: 14.6.2019 Gäller från: 1.9.2019 tills vidare 2 17 6.2.5 Hushållsexponeringar; artikel 123 i EU:s kapitalkravsförordning 13.4 Rapportering av överskjutande stora exponeringar.

övervaka finansiell rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella rapporteringens ta del av revisorernas rapport enligt artikel 11 i Revisorsförordningen samt vidta eventuella erforderliga åtgärder med anledning av denna, Under 2019 har utskottet sammanträtt fyra gånger Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (MAR) och direktivet om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk 2014/57/EU (MAD II) började i huvudsak tillämpas den 3 juli 2016. Ett av de viktigaste målen för förordningen är att trygga finansmarknadens integritet och förbättra investerarskyddet rapportering som avser verksamhetsåret 2020 och som ska ges in senast den 31 mars 2021, ska den nya bilaga 3 som finns i NFS 2019:7 användas för första gången. FFA trädde ikraft 2013. Den genomför merparten av bestämmelserna i kapitel IV i IED. Rapporteringen beskrivs kortfattat i artikel 51, 55 och 72 IED samt i bilaga 1 till EU 2017-10-24, ändrad 2018-04-16, 2018-06-29, 2019-10-24 Dokumentnamn Diarienummer 17 46, KS 2018/01198 Överförmyndarens arbets- och delegationsordning Överförmyndaren i Osby kommun och Östra Göinge kommun - Postadress: Överförmyndaren 283 80 Osby Rapportering av personuppgiftsincident Artikel 33 i EU:s dataskyddsförordning. Denna artikel innehåller en uppdatering av utvecklingen på området. I. början av året möjliggjorde EU för medlemsstaterna att senarelägga kraven på digital rapportering av årsredovisningen. Sverige har, i likhet med de flesta andra länder, valt att utnyttja denna möjlighet

Kartläggning av SVTs rapportering kring Donald Trump

 1. Följ vår rapportering om Kindbergrättegången. Lyssna från tidpunkt: Publicerat idag kl 07.14. Här kan du följa P4 Jämtlands rapportering kring utredningen och rättegångarna i.
 2. erar storbankerna listan över Stockholmsbörsens mest frikostiga utdelningar. Samtliga storbanker på Stockholmsbörsen har en direktavkastning över fem procent, vilket beror på en historia av hög och stabil avkastning på eget kapital. I topp finns Nordea med en direktavkastning på 6.
 3. överordnads (Fagerström, Nilson 2008). Mediers rapportering spelar därmed en avgörande roll i kampen mot mäns våld mot kvinnor och bör rapportera på ett jämställt sätt som inkluderar all slags våld mot alla slags kvinnor. När medias rapportering beskriver mäns vål
 4. i tekniska standarder för tillsyn som antas av kommissionen (artikel 4.7). Enligt direktivet ska det kravet ha verkan från och med den 1 januari 2020. De tekniska standarder som specificerar det rapporteringsformatet har antagits i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/815 av den 17
 5. Här kan du läsa hela serien, som fick Suicide zeros pris för bästa rapportering om självmord 2019. Uppsala 10 september 2020 15:20 Många unga har gjort självmordsförsö
 6. oktober 24, 2019. Nordic Waterproofing Holding A/S publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2019 torsdagen den 31 oktober 2019, cirka kl 08:00 (CET). Samma dag, kl 10:00 (CET), håller Nordic Waterproofing en telefon-konferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Läs mer
 7. rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global mark-nadsbaserad åtgärd, 2. rapportera enligt artikel 21 i utsläppshandelsdirektivet, 3. informera Europeiska kommissionen enligt artikel 18.4 i tilldelnings-förordningen. 4 § Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt 19 § lage

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och . ägarintressen . (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för . värdepappersföretag och om ändring av förordningarna Ett företag som omfattas av definitionen i artikel 4.1 (23) i förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för Rapportering for juni 2021 kan læses her. Måske kan du også lide. Artikel i FinansWatch 17. maj 2017 Rapportering for september 2020 16. oktober 2020 Rapportering for januar 2019 14. februar 2019. FONDSMÆGLERSELSKABET CABA CAPITAL A/S. Toldbodgade 55, 3 1253 København A. Artikel 50.1 i EUF‑fördraget utgör rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer, även kallad offentlig landsspecifik rapportering

Nr. 340: Bevaringsstatus for naturtyper og arter - 2019 ..

KF § 217 2018-12-17 Reviderad: KF 2019-03-28, § 36, 2019-06-20, §118, 2019-12-19 § 256, 2020-03-24, § 25 REGLEMENTE FÖR SOCIAL - OCH ARBETSMARKNADSNÄMND I ÖSTERSUNDS KOMMUN . SOCIAL -OCH ARBETSMARKANDSNÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER . Uppdrag och verksamhet . 1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag. § 17 Dnr 2019/00276 Medborgarförslag: Mobil containertankning för motorbåtar § 26 Dnr 2019/00399 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 3 2019 artikel i Bålsta Direkt. Faktapromemoria 2019/20:FPM30 En europeisk klimatlag 2019/20:FPM Miljödepartementet 2020-04-08 Dokumentbeteckning kompletterar och bygger till stor del på medlemsstaternas rapportering av klimatinformation under Energiunionens transparensramverk. artikel 6 i Parisavtalet, bör i viss utsträckning kunna användas som. Artikel ›Endpoint Insights. 19 maj 2020. De fem BÄSTA ConfigMgr -rapporterna. 17 juli 2019. Varför är det viktigt att använda SQL Server -vyer som stöds med SCCM -rapportering? Artikel ›Endpoint Insights. 3 juli 2019

National summary dashboards - Habitats Directive - Art

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arte

TURKIET Två journalister från medieföretaget Bloomberg riskerar upp till fem års fängelse i Turkiet för sin rapportering om landets ekonomi förra året. Åklagare hävdar att en artikel som reportrarna skrev i samband med att den turkiska liran dök i värde hotade Turkiets ekonomiska stabilitet. - Vi fördömer den juridiska processen mot våra reportrar, som gett en [ Blade 1-2mm brede op til 5 cm lange, mørkegrønne, gennemskinnelige, opret linjeformede stive blade. Skæres bladet over ses med lup 4 luftkanaler adskilt af tydelige tværvægge. Brasenføde. Blade stive og faste, cylindriske, friskgrønne med mange ganske tynde luftkanaler der kun kan ses med lup. Blomstringen juni-august er usædvanlig ANSÆTTELSER 2018- Akademisk medarbejder ved. AU Bioscience, Marin biodiversitet og eksperimentel økologi. 2010-2018 Biolog, Miljø- og Fødevareministeriet (nuværende navn Miljøstyrelsen Østjylland)

S 1508 - 2019-20 (oversigt): Er ministeren enig i, at EU's

Artikel 17 om rotation och tillhörande övergångsbestämmelser i artikel 41 är några av de mest uppmärksammade och diskuterade bestämmelserna i revisorsförordningen. Det beror sannolikt på att bestämmelserna är svårtolkade, en omständighet som bland annat visar sig genom de flertal Q&As (frågor och svar) som EU-kommissionen publicerat avseende tolkningen av just dessa artiklar 17/09/2018 . Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet . Dessa riktlinjer gäller från den 1 januari 2019, med undantag för rapportering av uppgifter so Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Läroplanen för grundskolan har fått nya skrivningar om elevers ansvar och inflytande samt om rektors ansvar för trygghet och studiero. Den har också fått ett tillägg om garantin för tidiga stödinsatser. Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av.

Upphovsrättsdirektivet - Wikipedi

Beslut 2020-10-29; 2019-17639 K-OA begärde ersättning med ersättning med motvärdet i kronor av totalt 297,07 euro, varav 58 euro för badkläder, 30 euro för bussresor, 19,79 euro för läkemedel, 23,88 euro för hygienprodukter, 113,60 euro för kläder, 17,80 euro för solhatt och 34 euro för tröja 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen ( 2018:2088) om tobak och liknande produkter. 2 § De uttryck som används i lagen ( 2018:2088) om tobak och liknande produkter och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas.

2019-06-20. Förvaltningsrätten Förvaltningsrätten (mål nr 2505-17) Finansiell rapportering Deals Consulting Riskhantering Cyber Security Utbildning. Branscher. Bygg och anläggning Detaljhandel Energi Fastigheter Finansiell sektor Fordonsindustri Hälso- och sjukvård Ideell sektor I februari-mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015-2019! Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått. Läs artikel som PDF. Citeras som: Läkartidningen. 2019,116:FHDW. Läkartidningen 14/2019. Den postanalytiska osäkerheten omfattar rapportering till och tolkning av resultat hos beställaren. april 17, 2019 15:23. Från startsidan EU-domstolen, första avdelningen, har i dom den 10 juli 2019 i mål C-722/17, Reitbauer m.fl., prövat en begäran om förhandsavgörande från Bezirksgericht Villach (Distriktsdomstolen i Villach, Österrike) angående tolkningen av artikel 24 led 1 och led 5 i förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännand Rapportering av modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne - 2019 4 Från och med 1 januari 2017 har projektet Samordnad kontroll av luftkvalitet bedrivits inom Skåne. Samverkansområdet Skåne med sina 33 medlemskommuner uppfyller kontrollkrave

Avfallsförordning (2011:927) Svensk författningssamling

L 59/8 SV Europeiska unionens officiella tidnin

 1. I Revisorsinspektionens verksamhet aktualiseras och tillämpas flera olika regelverk. Om myndigheters verksamhet. Revisorsinspektionen tillämpar lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet, exempelvis förvaltningslagen (2017:900) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).. Om Revisorsinspektionens verksamhe
 2. 2017-10-24, ändrad 2018-04-16, 2018-06-29, 2019-10-24 Dokumentnamn Diarienummer 17 46, KS 2018/01198 Överförmyndarens arbets- och delegationsordning Överförmyndaren i Osby kommun och Östra Göinge kommun - Postadress: Överförmyndaren 283 80 Osby Rapportering av personuppgiftsincident Artikel 33 i EU:s dataskyddsförordning.
 3. Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af årsrapporten 2019 for Coop Bank. 17 Gearing, artikel 451, litra a-d Coop Bank deltager pr. 31. december 2019 ikke i SWIFT eller andre udenlandske clearingløsninger (udover i det omfang,.
 4. MIN DEBATTARTIKEL STOPPADES. 2021-10-11 Thoralf A. Barometern har tackat nej till att publicera en debattartikel som jag skickade in för en dryg vecka sedan. Tidningen bestämmer givetvis vad som skall publiceras och man har självklart rätt att neka en publicering. Debattartikeln bygger på Näringslivets medieinstituts rapport om.
 5. Treesearch är en samverkansplattform för forskning och kompetensuppbyggnad för nya material från skogen, för framtidens bioeknomi
 6. Föreskrifter och anvisningar 5/2019 Utfärdade: 14.6.2019 Gäller från: 1.9.2019 tills vidare 4 (38) 6.2.2 Exponeringar mot regionala och lokala myndigheter; artikel 115 i EU:
 7. 2019/2023 ISIN: SE0013222593 13 november 2019 . Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt artikel 20 i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). (se avsnittet Översikt över finansiell rapportering oc

Dags att lämna statistik i Avfall Web - Avfall Sverig

 1. 6 Rapport om kapitaltäckning och riskhantering Avanza 2019 Tabell 2: Avanzas olika kapitalinstrument enligt bilaga 2 i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Konsoliderad situations kapitalbas I tabell 3 visas att totalt kapital i den konsoliderade situationen per 2019-12-31 är 1 487 MSEK. Av dessa är 1 411 MSE
 2. Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. 29 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2019:476 1. Denna förordning träder i kraft den 23 juli 2019. 2
 3. st fem år efter avslutande av kontraktet (artikel 9.2), 8. inte se till att uppgifter o
 4. Lyssna på erfarenheten som finns inom hemsjukvården. Nerikes Allehanda den 1 mars. personal i hemsjukvården i Örebro berättar om sin situation. Läste nyligen i NA om personalens situation i hemsjukvården. Man talar om bomkörningar, uteliven ersättning om besök ej blir av, själva ordna kunder, uteblivna raster etcetera. Man häpnar
 5. stone ett europisk land för att kunna Jämföra just detta resultat med detta land än Sverige! på era linkar men misslyckades och kunde inte se någon rapportering om just ARTIKEL 23
 6. Revisorsinspektionen Box 24014 104 50 Stockholm. Besöksadress: Karlavägen 104. PEPPOL-id: 0007-202100480
 7. 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan. Genom den nya lagen införs förbud för köpare med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa handelsmetoder mot leverantörer. I den föreslagn

Den 17 juni 2019 trädde en ändringsförordning till EMIR, EMIR REFIT, i kraft. De främsta nyheterna i denna ändringsförordning är; Finansiella motparter är rapporteringsskyldiga för icke-finansiella motparter under clearingtröskeln, NFC-, se nedan om rapportering Kommunstyrelsen 2020-02-17 Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 22 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 (KS 2019.237) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. Rapportering icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3, 2020-01-1 Nr. 1 3 februari 17 mars Nr. 2 27 april 9 juni Nr. 3 3 augusti 15 september Nr. 4 19 oktober 1 december Tidskrift för Svensk Urologisk Förening, Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi, Uroterapeutisk Förening och Svensk Andrologisk Förening, utkommer med fyra nummer per år De sexuella övergreppen under We Are Sthlm avser de sexualbrott (bland annat flera fall av sexuella ofredanden) som unga kvinnliga festivalbesökare utsattes för vid ungdomsfestivalen We Are Sthlm i Kungsträdgården i Stockholm sommaren 2015. De sexuella övergreppen väckte uppmärksamhet när de fem månader senare, i januari 2016, kom till allmänhetens kännedom Finansiell rapportering - emittenter ska så långt det är möjligt vara transparenta kring faktiska och potentiella effekter av covid-19 baserat på både kvalitativa och kvantitativa bedömningar rörande emittenternas affärsverksamhet, finansiella situation och ekonomiska resultat i bokslutskommunikén för 2019, om den inte redan har färdigställts, eller i kommande kvartalsrapporter

Rapporter om skolbarns hälsovanor — Folkhälsomyndighete

Detta dokument innehåller riktlinjer som har utfärdats enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 1. I enlighet med artikel 16.3 i förordning med hänvisningen EBA/GL/2019/04. rapportering. 9. Finansinstituten. För räkenskapsåret 2019 har vi delat upp vår årsrapport i två separata delar. Den här delen rör prestationerna i utgifts program inom EU:s budget. 0.2. Som ett pilotprojekt har vi - för första gången inom ramen för vår årliga rapportering - inbegripit den årliga förvaltnings- och resultatrapporten, som ä ende verksamhetsåret 2019. Av planerna framgår vilka rutiner/processer samt vilka kontroll-moment som ska utföras, hur uppföljningen ska utföras, vem som har kontrollansvar, en över-gripande risk- och väsentlighetsbedömning samt när rapportering ska ske. Varje år ska pla

Endpoint Insights Archives - Sida 4 av 12 - Recast Softwar

EU-valet 2019 och riksdagsvalet 2018 fördelat på medietyp (antal). Källa: USA-valsundersökningen 2020, EU-valsundersökningen 2019 och Medievalsunderökningen 2018. Figur 2. Analyserade artiklar/inslag i svenska nyhetsmediers rapportering av USA-valet 2020, EU-valet 2019 och riksdagsvalet 2018 fördelat på redaktion (antal) Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent FN:s barnrättskommitté vill att Japan gör mera för de japanska barnens välmående. Japan uppmanas låta barn vara barn och att befria dem från överdriven press och från fysiskt våld

2021:09 Miljöövervakning av fladdermöss i Sverige

Artikel 156 av 156. Valet 2018. Visa alla artiklar. Annons. Bild: men den som är orolig för att journalisters politiska uppfattningar ska avspeglas i deras rapportering kan ta det lugnt. Den egna känslan är sällan sanningen. 17 apr 2019. Artikel 156 av 15 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2018-05-17 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 09.15 - 10.50 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör för Anders Andersson (C) MBP Henry Sandahl kl.09.15-10.20 §§ 20-26 S Lisa Dahlberg S Pauli Kuitune

Gemeinsam gegen Artikel 13/17 // Demo Dortmund // 23Artikel 13 Demo in Frankfurt | VLOG | Artikel 17