Home

EU domstolens praxis

Vad gör politikerna för den gränsöverskridande vården

Det ligger på domstolens ansvar att se till att dess rättspraxis sprids i medlemsstaterna. Sedan inrättandet har EU-domstolens två dömande instanser meddelat omkring 38 000 domar. Rättspraxis från och med den 17 juni 1997 finns tillgänglig på alla officiella EU-språk via domstolens webbplats EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.. Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter

Europeisk e-juridikportal - EU:s rättspraxi

EU-domstolen Europeiska Unione

  1. Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på området för den direkta beskattningen. 1 I förekommande fall sker analysen i förhållande till tidigare praxis och i förhållande till svensk rätt
  2. EU-domstolens praxis om gränserna för offentligt framförande och överföring till allmänheten är under utveckling. I två aktuella mål, C-135/10 (Marcel Del Corso) och C-162/10 (Phonogramic Performance), har EU-domstolen meddelat tolkningsbesked om vad som enligt EU-direktiv på området ska falla inom dessa begrepp
  3. 58 Av domstolens praxis på detta område (se, bland annat, dom Planzer Luxembourg, C‑73/06, EU:C:2007:397, punkt 54 och där angiven rättspraxis), som direkt ligger till grund för lydelsen i artikel 11 i genomförandeförordningen, framgår att ett fast etableringsställe ska ha en tillräcklig grad av varaktighet och en lämplig struktur avseende personella och tekniska resurser för att.
  4. Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på området för den direkta beskattningen. 1 Analysen sker såväl i förhållande till tidigare praxis som i förhållande till svensk rätt
  5. Mot bakgrund av EU-domstolens tidigare praxis kan det konstateras att definitionen av vad som omfattas av den fria rörligheten för kapital är vid.4 Detta innebär att många av de situationer som täcks av den fria rörligheten för kapital även täcks av andra bestämmelser i fördraget, exempelvis etableringsfriheten. Det kan inledningsvis noteras att den skattemässiga behandlingen av.

Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen inom området för den direkta beskattningen. 1 I förekommande fall sker analysen i förhållande till tidigare praxis och i förhållande till svensk rätt Aktuell praxis från EU-domstolen om överföring till allmänheten, samt genomförande i svensk rätt av netcab-direktivet Axhamn, J. (Talare) Institutionen för handelsrät I svensk praxis har Presstödsnämnden och Resegaran tinämnden bedömts som domsto lar i Europakonventionens me ning. 2 Matz framhåller i arbetet att EU-domstolens domstolsbegrepp inte är rättighetsbaserat utan har utbildats utifrån de särskilda över väganden som knutit sig till institu tet förhandsavgörande Däremot följer avgörandet EU-domstolens tidigare praxis från mål C-550/16. I det målet fastslogs att en asylsökande som var underårig vid tidpunkten då hennes asylansökan lämnades in, men hade hunnit fylla 18 innan hon beviljades uppehållstillstånd, fortfarande skulle ses som underårig vid den efterföljande ansökan om familjeåterförening

I EU-domstolens Spiegel Online hade ett medieföretag publicerat en tysk förfat-tares manuskript som handlade om sexualbrott mot barn.100 I målet ställde den nationella domstolen ett flertal frågor, bland annat om harmoniseringsgraden av Infosocdirektivet, men även angående gränsdragningen mellan upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten EU-domstolens svar blir att bestämmelserna i livsmiljödirektivet utgör hinder mot en nationell praxis där förbuden, när verksamhet som skogsbruksåtgärder eller markexploatering uppenbart har ett annat syfte än att döda eller störa djurarter, endast är tillämpliga om det finns en risk för att berörda arters bevarandestatus. Vad detta ärdefinieras i EU:s fördrag om europeiska unionens funktionssätt. Jag hävdar att det av fördragets definition och av EU-domstolens praxis framgår att skattefinansierade välfärdstjänster inte är tjänster (eller ekonomiska tjänster).. De är inte heller B-tjänster vilket fanns i den gamla lagstiftningen

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det förelåg en motsägelse mellan å ena sidan EU-domstolens praxis, bl.a. mål C-532/06 Lianakis m.fl. - (Lianakis), och å andra sidan kommissionens dåvarande förslag till att omarbeta upphandlingsdirektivet (numera det antagna upphandlingsdirektivet 2014/24/EU) samt den omständigheten att kvalitet är ett av de tilldelningskriterier som. Ny praxis belyser domstolars utredningsskyldighet i överprövningsmål. 10 mars, 2021. Vid mål om överprövning av en upphandling uppkommer inte sällan frågor kring ansvarsfördelningen mellan parterna och domstolen - inte minst vad gäller processmaterialet. Det är leverantören som har ansvaret för att visa förekomsten av. Enligt EU-domstolens praxis ska en upphandlande myndighet ha möjlighe-ten att utföra de allmännyttiga uppgifter som ankommer på den genom att utnyttja sina egna resurser, och myndighe ten är således inte skyldig att använda sig av extern kompetens från aktörer som inte utgör en del av myndighetens egen organisation praxis numera ställer har knappast slagit igenom. Det ter sig också välbefogat rättsutveckling som ledde fram till EU-domstolens dom i Åkerberg Fransson och som föranledde de markeringar som denna domstol fann anledning att göra i domen (kap. 6 och 10.5) som skapats genom EU-domstolens praxis ska kunna användas i Sverige.7 Hamburg-domen kommenteras också i varierande utsträckning i de olika utredningar och propositioner som ligger bakom det tillfälliga och permanenta Teckal-undantaget.8 I slutändan är det dock tydligt att regeringen ansåg att de

EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskäll

praxis. EU-domstolens domar uppfattas av många som svårtillgängliga. De uppfattas som svåra att förstå och tolka, delvis på grund av mycket svåra formuleringa EU-domstolen är viktig för att EU-samarbetet ska fungera. Det är den som slutgiltigt avgör vilka spelregler som ska gälla. EU-domstolen ska se till att EU:s lagar tolkas och används korrekt över hela unionen. Domstolen finns i Luxemburg och består av domare från alla EU-länderna. Den svenske domaren i domstolen heter Nils Wahl

Samverkanformer för begravningsverksamheten by PoskSke | not: exempelmeningarna kommer i huvudsak från

Behandling i EU-rätten - policy och praxis. 4.3 Behandling i EU-rätten - policy och praxis . Nättjänster som sådana påverkas naturligt nog inte av nationsgränser och kommissionen håller därför detta medium som mycket viktigt då det kan påskynda den europeiska integrationen och fullbordandet av den inre marknaden man eftersträvar sedan över 50 år.13 Eftersom det ytterst är EU-domstolen som bestämmer hur EU-rätten ska tolkas är det nödvändigt att hålla sig ajour med Domstolens verksamhet och praxis. EU-domstolens domar uppfattas av. Ska man vid tillämpningen av EU-domstolens praxis avseende in house-tilldelning (för att fastställa om den enhet som tilldelats kontraktet bedriver huvuddelen av sin verksamhet för den upphandlande myndigheten, bl.a. lokala organ som är delägare i enheten och utövar kontroll över den) anse att den verksamheten ska omfatta sådan verksamhet som enheten åläggs att bedriva av en. av EU-domstolens praxis är mycket viktig för arbetet. Detta kommer att resultera dels i en klarare struktur av hur regelverken kring statligt stöd och stödsystem är uppbyggda men också ge verkty-En . Det.

omfattar EU-domstolens rättspraxis, internationell rätt samt allmänna rättsprinciper. De subsidiära rättskällorna är till för att kompensera för brister i primär- samt sekundärrätt. De allmänna rättsprinciperna har utformats från EU-domstolens praxis. Jag har använt mig av EU-domstolens praxis, EU:s allmänn genom EU-domstolens praxis för när presumtionen om förtroende kan brytas. Den av-vägning som EU-domstolen gör mellan intresset av effektivitet och upprätthållandet av de grundläggande rättigheterna bedöms inte som tillräcklig för att tillgodose skyddet för den enskilde

EU-domstolens arbetsspråk. InfoTorg Juridik meddelar att Nils Wahl av regeringen nominerats till generaladvokat vid EU-domstolen och att Carl Gustav Fernlund nominerats till domare. Grattis till båda herrarna, som båda utan tvekan är kompetenta i materian och på så sätt väl skickade att sitta på dessa poster EU-domstolens införande, med början i Infopaq, av ett EU-autonomt originalitetskriterium har av bl a Schulze i GRUR 2009, 1019 kritiserats för att vara en smygharmoniseringsåtgärd. EU-domstolen har i senare domar återkommit till det EU-rättsliga originalitetskriteriet upphovsmannens egen originella skapelse

CURIA - Metod för hänvisning till rättspraxis - Europeiska

EU-domstolens krav på lämplighet vid återvinning av avfall för anläggningsändamål - praktiska konsekvenser i svensk rätt. Läs artikeln som PDF här. 1. Inledning. 1.1 I miljöbalken beskrivs återvinning av avfall som en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material eller. EU-domstolens praxis Författare: Arwin Sofla Handledare: Docent Sanna Wolk . 2 . 3 4.2.4 EU-domstolens slutsatser om klickbara hyperlänkar.. 38 4.2.5 Avslutande diskussion om klickbara hyperlänkar..... 39 4.3 Integrerande länkar. I rättsligt ställningstagande från Migrationsverket: Varken familjeåterföreningsdirektivet eller EU- domstolens praxis ger någon ledning om vad välgrundade. Upphovsrätten på den digitala inre marknaden - praxis och ny reglering. Kursen vänder sig till den som har grundläggande upphovsrättsliga kunskaper och som vill ha en uppdatering om upphovsrättens tillämpning i en digital miljö och få mer djupgående kunskaper om upphovsrättens EU-rättsliga dimension

EU-domstolens avgörande C-216/17 CoopService från 2018 har tolkats i nationell praxis på ett sådant sätt att höga krav ställs på att ramavtalsupphandlingar ska ange värden och/eller kvantiteter för hur mycket som får köpas på ramavtalet (takvolymer). Därefter är ramavtalet inte längre upphandlingsrättsligt giltigt 2 Kontrollkriteriet i EU-domstolens praxis 5 3 Svensk praxis - RÅ 2008 ref. 26 12 4 En upphandlande myndighets anskaffning av varor och tjänster 13 4.1 Anskaffning av varor och tjänster från aktiebolag 13 4.2 Anskaffning av varor och tjänster från ekonomiska föreningar 15 4.3 Aktiebolags och ekonomiska föreningar likalydande.18 EU domstolens praxis samt efterföljande doktrin kretsar således i hög grad kring de bestämmelser som gällde innan förordningens ikraftträdande men i och med bestämmelsernas likhetsgrad samt avsaknad av annan relevant praxis från EUD efte 5.9.4 Rättsmedelsdirektiven och EU-domstolens praxis..... 164 5.9.5 Andra länder som tillåter temporära lösningar.. 165 5.9.6 Bör ett undantag för temporär upphandling införas. Logiken bakom EU-domstolens praxis på detta område handlar således om att säkerställa att nationella processrättsliga regler inte hindrar att frågor om unionsrätten ställs och att en begäran om förhandsavgörande kan framställas oavsett skede i det rättsliga förfarandet

Av praxis framgår att det finns ett undantag från skyldigheten att återbetala skatter eller avgifter som har tagits ut i strid mot unionsrätten. Om skatten eller avgiften har övervältrats på ett annat rättsubjekt kan återbetalning nekas. 6 Enligt EU-domstolens tidigare praxis innebär en övervältning att en obehörig vinst kan uppkomma EU-domstolens förhandsavgöranden, en kronologi. Man ställer sig ofta frågan i vilken ordning, av vilka skäl, hur och på vilket sätt prejudikatsrätten ska presenteras eller, om man själv är läsaren, varför för-fattaren gjort som hen gjort

Är det förenligt med demokrati att jurister utan folkligt

EU-domstolens praxis om rättsmedelsdirektivens skyndsamhets- och effektivitetsprinciper har emellertid fått ett sämre genomslag i Sverige och svenska domstolar. Det är anmärkningsvärt givet att EU-domstolen är mycket tydlig med principernas betydelse för genomförandet av rättsmedelsdirektiven Dataöverföringar till tredje land regleras i GDPR och har ytterligare tolkats i EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Om offentliga aktörer kommer ställa mer omfattande krav på dataskydd än vad lagstiftningen och EU-domstolens praxis kräver kommer det få konsekvenser för offentlig sektors digitalisering och möjligheten att använda skattemedel på mest effektiva sätt

Praxis från Europadomstolen lagen

HFD konstaterade med hänvisning till C-71/18 KPC Herning att det av EU-domstolens praxis framgår att när en transaktion utgörs av flera delar och handlingar ska det göras en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga om det är ett tillhandahållande eller två eller flera fristående tillhandahållanden Europadomstolen praxis. Hitta aktuell rättspraxis På EU-domstolens webbplats. Du kan söka på målnummer, parternas namn eller datum EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.

EU-domstolens kriterier: stadigvarande karaktär, tvingande

EU-domstolens bedömning Domstolen inleder med att konstatera att det föreligger en inskränkning i etableringsfriheten. Detta då den aktuella regeln inte skulle vara tillämplig om det bolag som mottog räntebetalningen haft hemvist i Sverige och det förelegat koncernbidragsrätt, eftersom det under dessa förhållanden inte hade uppkommit en skatteförmån Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning | Skattenytt 1-2/2013. Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning | Skattenytt 10/2013. Äldre häften. Häften för 2021. Häften för 2020. Häften för 2019. Häften för 2018. Häften för 2017. Häften för 2016. Häften för 2015. Häften för 2014. Visa alla årgångar EU-direktiv är bindande för Sverige och övriga medlemsländer, och EU-domstolens uppgift är att skapa en gemensam tolkning av direktiven. Det är därför följdriktigt att Migrationsverket i sitt nya rättsliga ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien gör vissa ändringar utifrån EU-domstolens avgörande (SR 022/2020, publicerat 25 november 2020)

Mot bakgrund av EU-domstolens praxis, till exempel domen Egenberger (EU & arbetsrätt 2/2018, s. 6), ska den nationella domstolen tillämpa detta diskrimineringsförbud i en tvist mellan enskilda. Med stöd av EU-stadgan ska den nationella domstolen bortse från den diskriminerande nationella lagen och behandla samtliga arbetstagare på samma sätt: alla ska ha rätt till en helgdag på. EU:s institutioner och övriga organ får däremot söka hållpunkter i den grundläggande EU-rättsliga princip om god förvaltning som kommer till uttryck i artikel 41 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, de allmänna rättsprinciper som framgår av EU-domstolens praxis samt andr EU & arbetsrätt. EU & arbetsrätt 1 2014. Danska Højesteret sätter gränser för EU-konform tolkning. Den tidigare danska semesterlagens regel om sjukdom som hinder för semester kan inte tolkas i överensstämmelse med EU-domstolens praxis. Det är danska Højesterets slutsats i en dom som sätter gränser för EUkonform tolkning av dansk.

hijab | Motargument

Rättspraxis - lagrummet

Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning. Katia Cejie & Maria Hilling. Andelar i fastighetsförvaltande företag har inte ansetts utgöra lagertillgångar. Ulf Magnusson. Fastställt förhandsbesked i frågan om underskottsavdrag ska påverka beräkningen av utländsk inkomst enligt avräkningslagen Varje nummer innehåller en artikel om avkunnade domar från EU-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EU-domstolen. Sammanställningen är kortfattad och överskådlig. Alla källor länkas vidare till EU-rätt i JUNO där du finner fördrag, direktiv och EU-domstolens praxis i fulltext

- Den praxis som finns är splittrad. Åtalet sätter fingret på frågor om gränserna för EU-harmoniseringen inom central upphovsrätt, säger Johan Axhamn, jur. dr och upphovsrättslig expert, verksam som universitetslektor vid den handelsrättsliga institutionen, Lunds universitet EU-domstolens avgörande i mål C-216/17 Coopservice . Sedan ställningstagandet publicerades har EU-domstolen den 17 juni 2021 meddelat dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel. I domen utvecklar domstolen hur så kallade takvolymer ska tillämpas i ramavtal. EU-domstolen uttalar i domen bland annat att i meddelandet om upphandling ska anges upatta Teckal-kriterierna, såsom dessa kommit att utvecklas i EU-domstolens praxis. En sådan ordning har bland annat den fördelen att de svenska domstolarna har möjlighet att begära ett förhandsavgörande för det fall de anser att det inte tydligt kan utläsas ur EU-domstolens praxis huruvida en viss tilldelning ryms inom Teckal-kriterierna Hitta aktuell rättspraxis På EU-domstolens webbplats. Du kan söka på målnummer, parternas namn eller datum

Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning (s

EU-domstolens praxis har utvecklats i denna riktning.5 Denna utveckling 5 Se Englamir (2016), s. 55. 6 har skett inom ramen för en av EU:s absoluta grundbultar, den fria rörligheten för kapital. Fri rörlighet för kapital har historiskt sett varit den av de fyra. Sökord. Period eller datum. Alla typer av datum Dag för meddelande av avgörandet Dag för förslag till avgörande Dag för förhandlingen Dag då ansökan ingavs. från den. till och med den. (dd/mm/åååå) sedan 8 dagar Rättspraxis. På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar också en sammanställning över beslut om förtursförklaringar i domstol. I Sverige är det i första hand domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är vägledande

CURIA - Document

Mot bakgrund av EU-domstolens tidigare praxis kan det konstateras att definitionen av vad som omfattas av den fria rörligheten för kapital är vid.4 Detta innebär att många av de situationer som täcks av den fria rörligheten för kapital även täcks av andra bestämmelser i fördraget, exempelvis etableringsfriheten. Det kan inledningsvis noteras att den skattemässiga behandlingen av. Icke-ekonomiska tjänster - praxis från EU- och EFTA-domstolen. Tjänster som är icke-ekonomiska (non-economic services of general interest, NESGI) ingår inte i den inre marknaden och det saknas därför bestämmelser om sådana inom EU. Detta innebär att sådana tjänster till exempel inte omfattas av EU:s regler om statsstöd eller.