Home

Våld mot kvinnor statistik

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 13 fall år 2020, motsvarande drygt hälften (52 procent) av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Dödligt våld mot män i en parrelation uppgick till 4 fall år 2020, vilket motsvarade 4 procent av samtliga fall av dödligt våld mot män Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld

År 2020 misstänktes 20 300 personer för misshandel mot kvinna eller flicka. Det var en ökning med 6 procent sedan 2019. Av dessa var majoriteten (16 000 personer) misstänkta för misshandel mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med 2019 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Här hittar du jämställdhetsstatistik om otrygghet och oro för att utsättas för våldsbrott och om andelen kvinnor och män som väljer annan väg eller färdsätt på grund av det. Du hittar även jämställdhetsstatistik om utsatthet för hot, misshandel, sexualbrott Dödligt våld mot kvinnor i parrelationer 2019 Rapporter Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna (18 år eller äldre) 2020 var 95 procent brott mot en kvinna och 5 procent mot en man. Sedan 2019 rapporteras våldtäktsbrotten mot vuxna enligt fyra typer av relationer mellan brottsoffret och gärningspersonen Här hittar du jämställdhetsstatistik om andelen personer som själva uppger att de utsatts för misshandel, hot eller sexualbrott. Här finns också jämställdhetsstatistik om andelen kvinnor som fått frågor om våldsutsatthet när de besökt mödrahälsovården

Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet kvinnor och barn som utsätts för människohandel för sexuella ändamål, men grova upattningar tyder på att mellan 700 000 och 2 miljoner kvinnor och flickor drabbas varje år. Våld mot kvinnor i krig . Våld mot kvinnor utövas också som ett led i krigföring. Sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter har uppmärksammats på den internationella arenan. År 2008 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 1820 om. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern

Flera kvinnojourer runt om i landet har vittnat om en ökad belastning som en följd av coronapandemin. Tidigare har det rapporterats om risken för att våldet mot kvinnor skulle öka under 2020 I stort sett varje dag läser och hör vi om skjutningar, sprängdåd och gängkriminalitet i media. Men trots att i snitt 13 kvinnor dödas av en närstående varje år är uppmärksamheten kring våld i nära relationer inte alls lika stor. 2018 ökade antalet mord på kvinnor dessutom - 22 kvinnor dödades av sin partner det året Mäns våld mot kvinnor. Under 2015 misshandlades 29 000 kvinnor över 18 år, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2014. 18 300 av dessa misshandelsbrott skedde inomhus av bekant till kvinnan, även det en ökning med två procent jämfört med 2014

Book An MOT from £39 - Next Day Bookin

  1. Våld mot kvinnor i Sverige Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring våld mot kvinnor. Under 2019 anmäldes omkring 23 200 sexualbrott, varav 8 820 rubricerades som våldtäkt. I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under 2019 enligt Brå
  2. Jämställdhetsmyndigheten har en central roll i arbetet med förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden
  3. EU:s Agency for Fundamental Rights (FRA) har genomfört den största statistiska undersökningen någonsin om våld mot kvinnor. 42 0000 kvinnor har intervjuats om deras upplevelser av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld. Skandinavien utmärker sig i undersökningen
  4. tema mäns våld mot kvinnor mellan kvinnor och män i samtliga tre typer är densamma: om-kring en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. (Andelen kvinnor av offren är 28 procent när det gäller självmord, 27 procent vid trafikolyckor och 33 procent vid mord, dråp och misshandel med dödlig utgång.
  5. Ny statistik visar: dödligt våld mot kvinnor ökar. av Irena Pozar 29 mars, 2019, 09:37. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, presenterar i sin senaste rapport sorgliga siffror. Antal kvinnor som fallit offer för dödligt våld har mer än fördubblats sen 2017. Mer
  6. Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. En tredjedel av världens alla kvinnor uppges ha utsatts för könsbaserat våld under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller sina släktingar. Många flickor och kvinnor utsätts för våldtäkt och annat sexuellt våld

Våldet mot kvinnor ökar - och minskar mellan män. Minskat våld mot män, men ökat våld mot kvinnor och barn. Så ser statistiken från Brottsförebyggande rådet ut för pandemi­året 2020. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer befarar att mycket av våldet inte syns i statistiken än Våld mot kvinnor i nära relationer; Hedersrelaterat våld och förtryck; Våld i nära hbtq-relationer; Sexuella övergrepp; Efter ett sexuellt övergrepp; Reaktioner på våld; Barn som upplever våld Antalet anmälningar om misshandel mot kvinna, där den utpekade varit en bekant, ökade med 11 procent under november månad, jämfört med samma period förra året, enligt Brå. Våldet.

Fakta och statistik - Jämställdhetsmyndighete

Brottslighet i Sverige avser gärningar eller underlåtelser i Sverige i strid med en lagbestämmelse för vilken det är en påföljd föreskriven.. Den totala anmälningsfrekvensen av brott i Sverige har uppvisat en långsam ökningstakt efter år 1990 (från totalt 14 240 polisanmälningar per 100 000 invånare år 1990 till 15 040 år 2019) Här kan du läsa om mäns våld mot kvinnor och statistik. En majoritet av mäns våld mot kvinnor är riktat mot den egna flickvännen eller frun. Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor. I knappt hälften av dessa fall har offer och förövare en nära relation. Mörkertalet är dock stort, Brottsförebyggande. • 27 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes 2010. • 6 400 personer misstänktes för misshandel mot kvinnor under 2010. • 44 procent - ökning av våldet mot ensamstående mödrar under 2000-2005 (SCB). • 37 procent - ökning av våldet mot kvinnor i yrkeslivet under 2000-2005 (SCB) Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski statistiska uppgifter om hur vanligt före-kommande våld mot kvinnor är. Överlag har det fram till nyligen i Sverige saknat

Enligt statistik från Världsbanken utsätts en av tre kvinnor i världen för könsbaserat våld under deras livstid. I vissa länder är det uppemot 70 procent av kvinnorna som någon gång utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld från en intim partner. Mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats på många håll under senare år föreslår att internationella dokument som rör våld mot kvinnor fortsä ttningsvis översä tts till svenska och publiceras. Åtgärder för att öka kunskapen om omfattningen av våldet mot kvinnor I kapitel 3 redovisas statistiska uppgifter om våldet mot kvinnor. Våldet mot kvinnor ä r i sto Statistiken visar dock att majoriteten av allt genusbaserat våld begås av män och riktar sig mot kvinnor och tjejer. En stor del av det genusbaserade våldet är sexuellt våld. Sexuellt våld omfattar våldtäkt, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier Våld mot kvinnor: en undersökning omfattande hela EU - Resultat i korthet Undersökningen visar att det finns mönster när det gäl - ler anmälan av övergrepp och anledningar till att kvin-nor inte anmäler, vilket kan granskas mot bakgrund av situationen i de enskilda medlemsländerna och statistiska uppgifter om hur ofta det förekommer våld mot kvinnor i Sverige. En rörelse för misshandlade kvinnor startades enligt Gondolf (2002) under 1970-talet. Kvinnorörelsen expanderade med åren p.g.a. den ökade kännedomen om kvinnors

Våld i nära relationer - Brottsförebyggande råde

Vi måste också kunna förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är klart att statistiken inte kommer att ge en fullständig bild och att mörkertalet kommer att vara enormt, men den kommer att ge en övergripande bild av hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck av olika slag är i våra kommuner och regioner och i hela landet våld i hemmet kan definieras som ett mönster av missbrukande beteende i något förhållande som används av en partner för att få eller behålla makt och kontroll över en intim partner.3 enligt National Center for Injury Prevention and Control upplever kvinnor cirka 4,8 miljoner intima partnerrelaterade fysiska övergrepp och våldtäkter varje år.4 Mindre Än 20 procent av misshandlade. mot kvinnor har ökat under den senaste tioårsperioden. 2015 gjordes drygt 29 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år, vilket innebär i genomsnitt 82 anmälningar per dag. Åttiofem procent av de som misstänks för våld mot kvinnor är män. Närmare 18 100 sexualbrott anmäldes 2015 varav 5 920 rubricerades so Mord på kvinnor i relation sammanhänger med våld mot kvinnor (det finns naturligvis också sexuellt våld inblandat). Den kvinna som dödas av en man har oftast varit med om tidigare våld. Detta våld kanske inte ens är anmält eller om det anmälts, så har det inte lett någonstans Våld och övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättning kan också osynliggöras i en vidare bemärkelse då kvinnorna ibland ses som könlösa och icke-sexuella. Det finns dessutom en föreställning om att personer med funktionsnedsättning är skyddade mot våld vilket ytterligare bidrar till att problemet osynliggörs

Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor initierades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och kampanjen UNiTE To End Violence Against Women år 2008.. Vilka utsätts för våld? Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor - och det är inte upplyftande siffror.. Män står för den stora majoriteten av våldet - i. Våld mot kvinnor - socialtjänstens och kvinnojourens roll Av: Niklas Thulin & Andreas Zemlicka Rapport nr. 179 Fördjupningsarbete Termin 4 21 504 misshandels brott mot kvin-nor, i statistiken räknas både normalgraden av misshandel respektive grov misshandel in Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad fråga för regeringen både under den här och den förra mandatperioden. 2016 beslutade regeringen om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med ett tillhörande åtgärdsprogram för åren 2017-2020 Under gårdagen medverkade rikspolischefen Anders Thornberg vid en digital konferens om det dödliga våldet mot kvinnor, arrangerad av Jämställdhetsmyndigheten och riksförbundet för kvinnojourer, Unizon. 2019 dödades 16 kvinnor av män som de hade eller hade haft en relation med, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå)

Roks granskar myterna kring våldtäkt | Roks

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld har sin grund i kön, makt, En siffra på dödligt våld mot kvinnor som även stöds av statistik mellan åren 1990-1999 som visade att 16 kvinnor i genomsnitt varje år fick sätta livet till i våld i nära relation. Det hävdas också att antalet dödade kvinnor har minskat med cirka 3 Mäns våld mot kvinnor SOU 2005:66 358 Polisanmälningar av sexualbrott har ökat kraftigt, ökningen är 45 procent mellan 1994 och 2004.14 2004 uppnåddes de högsta siff- rorna någonsin, då anmäldes drygt 11 100 sexualbrott, varav våld

Våld och misshandel - Brottsförebyggande råde

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan ge dig kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar Därför antog FN:s generalförsamling år 1993 Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor. Den fastställer att våldet är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och definierar våld mot kvinnor som varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, psykisk eller sexuell skada eller lidande för den som utsätts

Flashmob uppmärksammar mäns våld mot kvinnor – Lundagard

Mäns våld mot kvinnor ska upphör

”Vi larmar för att varna för sexuellt våld” | SVT Nyheter

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och av FN utpekat som den yttersta konsekvensen av ett ojämnställt samhälle. Att ta detta samhällsproblem på allvar och motverka dess konsekvenser är kostsamt på kort sikt och det måste det få vara. Beatrice Unander-Scharin Statistik om våld mot kvinnor Statistiken över anmälda brott och hur rättsväsendet hanterar brott mot kvinnor är en av de viktigaste källorna till kunskap om våldet mot kvinnor. Riktiga beslut om vilka åtgärder som måste vidtas kan bara fattas om vi har tillräcklig kunskap om brottslighetens nivå, struktur och utveckling kostnader för olika samhällsinsatser. Våld mot kvinnor i nära relationer är vidare ett jämställdhetsproblem och inte minst utgör det ett allvarligt brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Brottsförebyggande rådets statistik visar att varje år polisanmäls närmare 23 000 fall av misshandel av kvinnor, drygt 2 000 fall av grov kvinno

Psykiskt våld kan se olika ut. Du kanske blir skrämd, hotad eller förnedrad. En person kanske kallar dig hora, ful, eller dum i huvudet hela tiden. Det är psykiskt våld och kallas också psykisk misshandel. Det kan vara svårt för någon att förstå att det är misshandel och det kan vara svårt att berätta om [ Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Hela samhällets samlade kraft ska användas för att bekämpa våldet mot kvinnor. I juni i år presenterade regeringen ett stort paket med 40 åtgärder Länk till annan webbplats. för att öka takten i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det handlar bland annat om åtgärder för att förbättra stödet till kvinnor som. Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor - en dag att uppmärksamma alla kvinnor som lever med våld i en nära relation När jag har hört talas om våld i nära relationer så har jag tänkt att det är medelålders kvinnor som har blivit misshandlade av sina psykopatmän och sen flytt till en kvinnojour omfattningen av mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation i Eskilstuna kommun som möjligt. Fokus har legat på statistik från år 2015 men i ett antal fall har äldre statistik behövt användas. Kartläggningen ska också ligga till grund för den andra delen av uppdraget frå Våld mot kvinnor ökar under coronaisoleringen. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer ökar när människor isoleras på grund av coronaviruset. Det visar erfarenheter från Kina, och nu slår kvinnorättsorganisationer i Europa larm. När Kina uppmanade medborgarna att isolera sig under 14 dagar för att stoppa spridningen av.

UR Samtiden - Socialt arbete mot våld i nära relationer

bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Denna innehöll en mängd förslag på åtgärder inom olika områden, bl. a. inom rättsväsendet.9 Med tanke på den statistik som visar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer ökar fö Samtidigt som man tycker att statistiken är fruktansvärd, så är det många som tror att våldet mot kvinnor händer 2. Våld i nära relationer, våldtäkt och sexuellt våld, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, trafficking och sexuell exploatering, tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott

Dyster statistik för våld mot kvinnor Linda Ellman tillträdde som kvinnofridssamordnare i Svalövs kommun i november förra året. Hennes jobb är att göra en handlingsplan med riktlinjer för hur våldsutsatta kvinnor och barn ska få ett bättre bemötande från framförallt socialtjänsten Måns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Målet handlar om mäns våld i nära relationer som ska upphöra; alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som utövas mot kvinnor och flickor. Målet handlar också om att människor oavsett könsidentitet ska ha rätt [ Mot bakgrund av det ökande våldet mot kvinnor tillsatte regeringen 1993 en kommission för att göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor och föreslå åtgärder för att mot-verka detta våld. En av kommissionens uppgifter var att studera de sociala myndigheternas erfarenheter och handläggning av frågor som rör våld mot.

Män utbildar mot mäns våld | Kramfors kommun

Video: Fakta och statistik Rok

Kriminalstatistik och våldsutsatthet - Nationellt centrum

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt socialt problem som drabbar kvinnor oavsett var de lever. kvantitativa studien genomfördes deskriptiva statistiska analyser med Pearson's chi-squared och Fisher's exact tests (IBM SPSS, Version Nr. 25.0). Finland kommer att få en nationell rapportör för våld mot kvinnor. Det här för att komma åt ett av Finlands största samhällsproblem. Rapportörens uppgift är att rapportera direkt till. Kvinnor har kämpat mot en rad olika problem såsom bortgifte, sexuellt utnyttjande, trafficking samt diskriminering men i dagens samhälle så har kvinnors rättigheter större utrymme än tidigare. Våld mot kvinnor är ett brett begrepp som kan innefatta allt ifrån våld mot kvinnor i krigstid, sexuellt våld, psykiskt och fysiskt våld Idag uppmärksammar vi Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Hemmet var redan det farligaste stället att vistas på för kvinnor, och med pandemins restriktioner är utsattheten nu än värre, skriver Feministiskt Initiativs Joakim Månsson Bengtsson

Kvinnojouren: ”Josefins historia betyder otroligt mycket

Utsatthet - Statistiska Centralbyrå

våld mot kvinnor (26 november 2009) och som Europeiska unionens rådet slutsatser om utrotande av våld mot kvinnor (8 mars 2010) framhålls bristen på regelbundet insamlade och jämförbara uppgifter om våld mot kvinnor i Europeiska unionen (EU). Ett antal av EU:s medlemsstater har visserligen gjort studier på området, men resultaten ä Våldet ökar. Våldet mot kvinnor ökar i Sverige. Så också i Göteborg. Statistiken från socialtjänsten visar hur 2020 är ett nytt rekordår för våld i nära relationer, en uppgång med. Våldet mot kvinnor är inget nytt. Tidigare har det rent av setts som naturligt. Idag möter det äntligen mer motstånd. Men kampen är långt ifrån slut. Därför har satsningar på de kvinnor och barn som utsätts för våld och förtryck i nära relationer varit högt prioriterade i årets budget för Centerpartiet

Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem med negativa konsekvenser i termer av både fysiskt och psykiskt lidande samt potentiellt stora kostnader för samhället. Kunskap om ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor är begränsade, sär-skilt på individnivå. För att kunna föra ett resonemang om ekonomiska konse Krafttag mot sexuellt våld mot barn. Linda Lindberg, ordförande och Caroline Nordengrip, ledamot i SD-kvinnor, det är hög tid att samhället agerar kraftfullt. Sexuellt våld mot barn ska motarbetas alltid och överallt. Enligt statistik från BRÅ, var 41 procent av de anmälda våldtäkterna utförda mot barn i åldern 0 till 17 år

Öppet brev: "77 kvinnor anmäler våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor - ett globalt perspektiv

Våld mot kvinnor och män. 19 Apr 2021 Lämna en kommentar. av ulsansblogg i Skrivet av Ulla Sandberg Etiketter: kvinnor, män, offer, politiker, våld. Nu tävlar de om vem som har bäst politik då det gäller mäns våld mot kvinnor. Under helgen har jag läst Märta Stenevi (Mp), Annie Lööf (C), Stefan Löfven (S), Ebba Busch (Kd) och. Våld mot kvinnor ett andra rangens problem när polska konservativa vill lämna Istanbulkonventionen: Det är männens värld, de skyddar varandra Publicerad 24.10.2021 11:41 Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den här utbildningen anpassar sig efter vem du är och dina behov. För att det ska vara möjligt får du inledningsvis svara på några frågor som hjälper dig att anpassa din profil. Profileringen är i tre steg: en personprofil och en läroprofil. Skriv in dina uppgifter i fälten nedan Välkommet med åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor. Brottsofferjouren Sverige vill särskilt framhålla punkten 7, där det framgår att regeringen ska se över möjliga vägar för att ge kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete

Mäns våld mot kvinnor definieras av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett utbrett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Ett ökande antal studier, från bland annat WHO och Världsbanken, bekräftar att fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor utgör en av de stora globala hälsofarorna för kvinnor med bland annat depression. Våld mot kvinnor ökar i coronatider. Situationen för våldsutsatta kvinnor förvärras när nya coronarestriktioner tvingar många att vistas i hemmet, skriver Svenska FN-förbundet och fyra medlemsorganisationer i Upsala Nya Tidning på FN-dagen mot våld mot kvinnor. Bara under 2019 dödades 16 kvinnor i Sverige av en närstående person Våld mot kvinnor statistik 2021 Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad fråga för regeringen både under den här och den förra mandatperioden. 2016 beslutade regeringen om en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med ett tillhörande åtgärdsprogram för åren 2017-2020 Våld mot kvinnor Olika våldsformer mot kvinnor är exempelvis sexuellt våld, våld i par- och nära relationer, psykiskt våld, förföljelse, hedersrelaterat våld, tvångsgifte, kvinnlig könsstympning, tvångsabort, tvångssterilisering samt människohandel med syfte till sexuellt utnyttjande. Vem som helst kan falla offer för de ovannämnda våldsformerna men oftast är offret en. 3.4. Operationaliseringar och mätinstrument . . . . . . . . . . . . . 49 3.4.1. Tidigare enkätundersökningar om mäns våld mot kvinnor 49 3.4.2

| Roks

Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 9 1. Uppdraget 1.1 Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Et Statistiken ser alltså ut såhär. Misshandel mot kvinna 18år eller äldre: Jag har valt att skriva om kvinnomisshandel, mäns våld mot kvinnor. Eftersom det är ett vardagligt problem för många. Jag hoppas ni finner min blogg intressant och kommentera gärna om ni har åsikter Den senaste tiden har sexuellt våld och trakasserier mot kvinnor uppmärksammats stort genom #metoo. Kvinnor i alla åldrar har tröttnat på att hålla tyst om de övergrepp och kränkningar de utsätts för på jobbet, i vardagslivet och i nöjeslivet. Det tycks inte finnas några fredade zoner - inte ens hemma, ensam framför datorn