Home

Jordbruksverket statistik

Statistik - välj databas - Jordbruksverke

 1. Jordbruksverkets statistikdatabas. Frågor om statistikdatabasen besvaras av Jordbruksverkets statistikenhet E-post: statistik@jordbruksverket.se
 2. I Jordbruksverkets Statistikdatabas finns uppgiterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta
 3. Arealer uppdelade på län, kommun, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark redovisas i Jordbruksverkets statistikdatabas. Jordbruksmark består av åkermark samt betesmark och slåtteräng. Åkermark definieras som mark som används till växtodling eller är i sådant tillstånd att den kan användas till växtodling
 4. Handel, marknad och konsumenter. Utrikeshandelstatistik. Handelspolitik. Marknadsöversikter. Hållbar konsumtion av jordbruksvaror. Svenska matvanor och matpriser. Konkurrens och konkurrenskraft. Priser. Övrigt konsumentfrågor
 5. För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län. Statistiken är tänkt att vara till hjälp bland annat när regionala handlingsplaner och strategier ska revideras
 6. Officiell statistik. Jordbruket i siffror; Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden; Uppföljning av programmen ; Utvärderingar av programmen; Årsvis. 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011; 2010; 2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2004; 2003; 2002; 2001; 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 199
 7. Statistik över indexfall av anmälningspliktiga djursjukdomar. Här finns årsvis statistik över antalet indexfall av de anmälningspliktiga djursjukdomarna i Sverige. Salmonella är inte med i statistiken 2001-2008. Årsstatistik 2019

Antal nötkreatur i december 2020 - Jordbruksverket

 1. Jordbruket i siffror är en statistisk publikation som produceras i samarbete mellan Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån. Den innehåller en sammanställning av jordbruksstatistik som i huvudsak spänner över perioden 1866-2007
 2. Jordbruksverkets statistikdatabas. Animalieproduktion. Arealer. Djurhälsa. Ekologisk produktion. Företag och företagare. Jordbrukets ekonomi. Konsumtion av livsmedel. Lantbrukets djur
 3. Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket. Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier. Arbete, Djur, Företagsekonomi. Trädgårdsundersökningen
 4. Jordbruksverkets statistikdatabas. Summeringar. Värde, miljoner kr. År 1999-2020. Köksväxter (friland). Skördad kvantitet, värde. År 1999-2020. Frukt (friland). Skördad kvantitet, värde. År 1999-2020. Bär (friland). Skördad kvantitet, värde. År 1999-2020
 5. Jordbruksverket publicerar årlig statistik över den svenska livsmedelskonsumtionen. Rapporten är en översiktlig sammanställning av utvecklingen ur ett drygt femtio- årigt perspektiv och berör också möjliga orsaker till utvecklingen

Jordbruksmarkens användning 2020

Rapporter / Officiell statistik - Jordbruksverke

 1. är och slutlig statistik och i Jordbruksverkets statistikdatabas. I Kvalitetsdeklarationen som finns till respektive statistikrapport beskrivs kvaliteten. 2 Undersökningsdesign 2.1 Målstorheter I både preli
 2. >> Jordbruksverkets statistikdatabas >> Djurhälsa >> Sjukdomsfall hos mjölkkor efter sjukdom, besättningsstorlek och kontrollår. År 2019/2020-2020/2021. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell..
 3. För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i livsmedelskedjan både nationellt och i alla Sveriges län
 4. statistik@jordbruksverket.se. 4.3 Presentation Beskrivning av undersökningsmetod samt redovisning av resultat presenteras i text, tabeller och diagram. 4.4 Dokumentation En del dokumentation sker i statistikrapport samt denna kvalitetsdeklaration
 5. E-post: statistik@jordbruksverket.se Enhet 1 000 ton eller 1 miljon liter samt Kilo eller liter per person och å

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Linnea Wahlgren, 036 - 15 64 31 statistik@jordbruksverket.se Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk. Utkom den 9 augusti 2011. Statistikrapport 2011:5 Utvecklingen av manlig och kvinnlig delaktighet i ledningen av svenska jordbruksföretag 1999-201 Import och export av jordbruksvaror och livsmedel. 2000-2019, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC. 1) Preliminära uppgifter. 2) Inklusive andra djur än husdjur inom jordbruket Den här sidan är utskriven från Jordbruksverkets webbplats. Texten uppdaterades senast 2019-08-28.Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen Statistik från Jordbruksverket och importerat socker utan även en upattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel. Under perioden 1980 - 2005 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till 12 500 kJ per person och dag, motsvarande drygt 4 %. Av den totala energitillförsel

Jordbruksverkets årliga publikation Verksamhetsstatistik omfattar räkenskapsåret 2018. Innehållet i publikationen bygger på uppgifter som sakenheterna på Jordbruksverket har lämnat. Eventuella frågor kan därför ställas direkt till dessa enheter, se sidhuvudet längst upp på respektive sida Jordbruksverket Jordbruksverket publicerar årligen officiell statistik för total- och direktkonsumtionen av kött. Dessutom gör de inofficiella beräkningar av förbrukningen av kött en gång per kvartal. Förbrukningen motsvarar ungefär totalkonsumtionen

Statistik om livsmedelskedjan - Jordbruksverket

Jordbruksverkets siffror visar att både produktionen och konsumtionen av ägg har ökat stadigt, men i år ser vi ett rejält trendbrott i statistiken. - Produktionen har minskat med 14,1. Statistiken visar bland annat genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark och åkermark per riksområde (NUTS II) och produktionsområde >> Jordbruksverkets statistikdatabas >> Djurhälsa >> Dödlighet hos kalvar under första levnadsmånaden, efter ras och kön. År 2019-2020 1 Välj tabel Jordbruksverket är Sveriges förvaltnings­­myndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd. Vi arbetar i huvudsak för tre saker Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt

Jordbruksverkets statistik Jordbruksverket ansvarar för den officiella statistiken på jordbruksområdet samt inom vattenbruk. På Jordbruksverkets webbplats finns mängder av data, i flera fall redovisade på läns- och kommunnivå samt per produktionsområde Jordbruksverket ska enligt regleringsbrevet för 2018, redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar. Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet, Näringsdepartementet, senast den 15 april 2019

Rapporter / Officiell statistik / Statistiska meddelande

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om Elisabeth Ögren, Jordbruksverket, Uppsala 070- 81 25 133, elisabeth.ogren@jordbruksverket.se Men detta häfte vill vi göra det lättare att finna lämpliga gödselmedel för ekologisk odling. I årets version har några gödselmedel utgått och andra tillkommit. Observera att det kan finnas fler produkter som ä Jordbruksverket har sammanställt statistik om livsmedelskedjan i ditt län. För att underlätta för län och regioner har Jordbruksverket sammanställt officiell statistik om situationen i. >> Jordbruksverkets statistikdatabas >> Djurhälsa >> Sjukdomsfall hos mjölkkor efter sjukdom, ras och kontrollår. År 2019/2020-2020/2021. 1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell..

Statistiken från Jordbruksverket visar mängden kött vi konsumerar per capita i slaktad vikt. Det innebär att ben, senor, putsfett och andra delar av djuret som vi inte äter ingår i siffrorna 2020 har inneburit en riktig valpboom, det visar statistik från Svenska Kennelklubbens rasregister och Jordbruksverkets Hundregister. Ökningen tros bero på..

Jordbruket, miljön och klimatet - Jordbruksverket

Video: Sjukdomsstatistik - Jordbruksverke

Beskrivning av statistiken - Jordbruksverket . READ. Statens Jordbruksverk BESKRIVNING AV STATISTIKEN JO1002. Statistikenheten 2009-09-10 1(7) Jimmie Enhäll. Mark- och arrendepriser. 2008. JO1002. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen. samt dess. Jordbruksverket gav Statistiska centralbyrå (SCB) i uppdrag att göra det statistiska urvalet för jordprovtagningarna, för att säkerställa att resultaten skulle fungera tillfredsställande i statistiska bearbetningar. SCB har redovisat arbetet med urvalet av provpunkter från jordprovtagningen i en teknisk rapport (SCB, 2012) Statistiken som har uppdaterats gäller perioden 2014-2020 inklusive förlängningsåren av programmen. Uppgifterna plockades ut den 30 september och visar budget, antalet beviljade ansökningar, hur mycket pengar som har beviljats och hur mycket som har blivit utbetalt. Här hittar du statistiken för respektive program

Jordbruket i siffror - Jordbruksverke

Inlägg om jordbruksverkets statistik skrivna av lottabrinck. Senaste nytt på mejeridiskarna är smaksatt vispgrädde från Arla. Choklad och jordgubb är smakerna.Fetthalten är 27 %, tillsatta sockermängden är 6-12 %, 300-320 kcal per 100 g dvs. ungefär 200 kcal per port dagens konsumtionsmönster samt vilka olika källor till statistik om livsmedelskonsumtion som finns i Sverige. För närvarande pågår och planeras det flera arbeten som syftar till att ge fördjupad kunskap om vad som innefattas i ett hållbart livsmedelssystem. Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem är et 3 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2013-2015. Rapport 2016:20. Jordbruksverket. 4 Marknadsöversikt mjölk och mjölkbaserade produkter, rapport 2016:11. Jordbruksverket. 5 Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden. JO 44 SM 1601, Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter t.o.m. 2015 Jordbruksverket, formellt Statens jordbruksverk, är en svensk förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. [1

Stånds - Jordbruksverket

Statistik - välj tabel

Jordbruksverkets växtskyddscentraler. Växtskyddscentraler är av Jordbruksverket organiserade rådgivningsorgan beträffande jordbrukodlingar. Det finns fem centraler enligt nedan: Växtskyddscentralerna utger under odlingssäsongen ett antal nyhetsbrev. Dessa är anpassade till respektive centrals regionala ansvarsområde Samordning av offentlig kontroll 10 § Jordbruksverket ska samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och vägledning till dem. Jordbruksverket ska senast den 15 april varje år till Regeringskansliet redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskyddsrapport) Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk.Definitionsskillnaden mellan åkermark och annan mark anges inom EU som att åkermark ska kunna plöjas. Inom naturvård räknas även småbiotoper i anknytning till sådan mark som jordbruksmark, till exempel dikesrenar, alléer, åkerholmar och märgelgravar

Jord- och skogsbruk, fiske - Statistiska Centralbyrå

Betesmark eller hagmark (hage) är sådan jordbruksmark som används för bete åt främst idisslare som nötkreatur, får och getter samt hästar.Betesmarken kan vara en äng som inte brukas till annat än bete eller en odlad vall efter att vallväxterna skördats.Betesdjuren bidrar samtidigt med naturlig gödsling av marken. Betesmarken kan vara en inhägnad hage På Jordbruksverkets webbplats publiceras årligen statistik om hektar- och totalskördar av rågvete i det Statistiska meddelandet JO 16 SM Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall. Den areal som odlats med rågvete i Sverige har varierat mellan 67 000 hektar år 1998 och 31 000 hektar år 2002 Jordbruksverket Kartläggningar av den digitala tekniken på gårdsnivå visar att det finns en brist på kunskap om hur det går att använda datan 20 september, 2017, 12:53 Mest lästa inom Notise Swedbank och Sparbankerna. Sidinnehåll har laddats. Ett oväntat fel uppstod

Gödningsmedel och jordförbättrings­medel med animaliskt innehåll. Produkter för mark- och jordanvändning som innehåller animaliska beståndsdelar eller naturgödsel får inte riskera att hamna i foderkedjan eller sprida smitta. Därför finns det regler för bland annat bearbetning och spårbarhet Skicka dina synpunkter med e-post till Jordbruksverket. Vi behöver dina synpunkter senast den 12 november 2021. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ditt svar i elektronisk form. Ange Dnr 3.6.16‑15144/2021, Dnr 3.6.16-15145/2021 och/eller Dnr 3.6.16-15146/2021 i rubrikraden i ditt e‑postsvar. jordbruksverket. Precisionsbekämpning i växtskyddsarbetet. Växtskyddsrådet vill genom denna kartläggning visa på den snabba teknikutveckling som sker och som skapar en lång rad möjligheter för att utveckla precisionsbekämpningen i Sverige. En utveckling som bidrar eller kan komma att bidra till minskad/mer hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel Hej, Vi är ett så kallat Leaderområde som nu ska starta upp vår verksamhet. Leader är ett samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor och finansieras via stöd av EU, staten, Länsstyrelse och medverkande kommuner. Verksamheten drivs av en ideell förening och vi lyder under regeln om LOU enligt Jordbruksverkets direktiv INNEHÅLL Förord3 Syfte och vision 4-5 Bakgrund6-7 Effektmål 1 Konsumenter har god kunskap om Kronobergs livsmedelskedja 8-9 Effektmål 2 En primärnäring med framtidstro 10-1

dejtingsida som är helt gratis dejta umeå kommun Vill du utbilda personalen inom den gastronomiska världen, eller vill ni som privat grupp lära er mer om en viss typ av matlagning? spelet dejt Jag erbjuder matlagningskurser till både företag och privatpersoner i allt från matlagningens grunder till mer avancerade teman efter era specifika krav och förväntningar Jordbruksverket tycker att vi äter för mycket kött i Sverige, det är inte bra för miljön, anser de. Därför föreslår Jordbruksverket att en skatt ska läggas på köttet, för att få oss medborgare att äta mindre kött Se Anna Björlings profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Anna har angett 2 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Annas kontakter och hitta jobb på liknande företag gratis dejtingsidor för unga gratis Plattor: Patio grafitmix Mur: Naturstensmur. sms backup date format . dejta efter 50 lappen . dejta gift man synonym Plattor: Basic L2 grå Natursten: Smågatsten bohu Som om man inte har fått nog. Det har regnat och varit blåsigt väder sedan i november, men/och idag kommer ännu ett oväder in över Storbritannien. Det är det oväder som jag skrev om tidigare i vec

dejta 17 åring sova Logga in ; dejtingsidor helt gratis online Varukorg / dejta utländska kvinnor weed dejtingsida för fångar vågor 0,00 internationell dejtingsida kr dejtingsida för seriösa nätdejting kultur ordbok dejtingsida för seriösa Gratis levering over 699 internationell dejtingsida (ellers 49 DKK); nätdejting kultur ordbok Levering 2-5 dage; dejting i lund priser 14 dages första dejten tips stockholm fri retur & bytteret; dejta flashback x4 14 dages dejtingsida för tatuerade land retur & bytteret; bästa dejtingsajt flashback nere vilken dejtingsajt är bäst väggrep

Odlingsvägledning, integrerat växtskydd - vårvete. Jordbruksverket tar fram en vägledning som har till syfte att ge tips och råd om tillämpning av integrerat växtskydd (IPM). Visa mer. Visa mindre gratis dejting nummer jordbruksverket Comment supprimer Angleware Ransomware. dejtingsajter priser dejtingsajter ryssland ukraina dejting gävleborg webbisar att dejta en jungfru dejta en hästtjej dejt sajt párosítás dejt cafe stockholm utrecht dejta 17 åring sova Article dagens konsumtionsmönster samt vilka olika källor till statistik om livsmedelskonsumtion som finns i Sverige. För närvarande pågår och planeras det flera arbeten som syftar till att ge fördjupad kunskap om vad som innefattas i ett hållbart livsmedelssystem. Syntesarbete om ett hållbart livsmedelssystem är et SKK/AK nr 5-2020 2020-11-27 Sida 2/14 a) RAS-guiden Kerstin Andersson och Anne Bucksch rapporterade från det pågående arbetet med RAS-guiden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2021. Morgan Johansson. Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga in

gratis dejting nummer jordbruksverket Come eliminare 1xxx1xxx. dejtingsajter priser dejtingsajter ryssland ukraina dejting gävleborg webbisar att dejta en jungfru dejta en hästtjej dejt sajt párosítás dejt cafe stockholm utrecht dejta 17 åring sova Articolo Teckna inkomstförsäkring. Jag vet att jag då gick in med en för vad jag gjorde låg lön men var naiv nog att tro att jag kunde visa vad jag gick för. Lönestatistik; En br Basturitual på Selma Spa. Välj mellan en energigivande eller avslappnande basturitual med sex olika noga utvalda ekologiska produkter Bara genom att lära dig att andas bättre kan du sova bättre, få mer energi, stabilisera blodtrycket och känslor och bli mindre stressad Född 20 april, 1959 - Anders är ogift och skriven i lägenhet på Landskronavägen 355 lgh 1302. Dennis Korndal är även skriven här. Anders har inga bolagsengagemang. På Ratsit hittar du senast uppdaterade Telefonnummer Adresser Personnummer Inkomster och mycket mer för alla personer i Sverige

dejtingsajter priser Эта страница призвана помочь вам удалить Startpage Search двигатель. Эти инструкции по удалению Startpage Search двигатель работать на Chrome, Firefox и Internet Explorer, а также каждой версии Windows

Hästpass och registrering av hästar - Jordbruksverketär eller vill bli ekologisk producent - JordbruksverketArrendepriser på jordbruksmark 2016 - JordbruksverketAntalet mjölkkor sjunker i Sverige | ATLFår och getter - JordbruksverketInför betäckningssäsongen 2020 - Föreningen Nordsvenska Hästen